سومین همایش ملی رئولوژی , 2018-07-03

عنوان : ( بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده )

نویسندگان: محمدرضا عبدالهی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , یوسف جهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق آمیزه نشاسته گرمانرم گندم (TPS)/ پلی لاکتیک اسید نرم شده با استیل تری بوتیل سیترات (P-PLA) با 30 درصد وزنی نشاسته گرمانرم گندم به عنوان ماده کاملا زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربرد برای بسته بندی و بویژه تولید ظروف یکبار مصرف توسط اکسترودر دوپیچه همسوگرد تهیه شده و تاثیر غلظت پلی لاکتیک اسید پیوند خورده با انیدرید مالئیک (PLA-g- MA) به عنوان سازگارکننده واکنشی (در دامنه phr 8-0) بر خواص رئولوژیکی دینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت بهینه سازگارکننده برابر با phr 4 بود به طوری که با افزایش غلظت سازگارکننده تا phr 4، مدول ذخیره و گرانروی مختلط آمیزه افزایش و سپس با افزایش تا phr 8 مقادیر آن هاکاهش یافت.

کلمات کلیدی

, آمیزه, پلی¬لاکتیک اسید, رئولوژی, سازگارکننده, نشاسته گرمانرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069355,
author = {عبدالهی مقدم, محمدرضا and رضوی, سیدمحمدعلی and یوسف جهانی},
title = {بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده},
booktitle = {سومین همایش ملی رئولوژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آمیزه، پلی¬لاکتیک اسید، رئولوژی، سازگارکننده، نشاسته گرمانرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده
%A عبدالهی مقدم, محمدرضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A یوسف جهانی
%J سومین همایش ملی رئولوژی
%D 2018

[Download]