آمایش جغرافیایی فضا, دوره (7), شماره (27), سال (2018-6) , صفحات (35-52)

عنوان : ( بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , صدیقه بهزادی , الهه انزایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی مفهومی است که از قرن بیستم به بعد با توجه به رشد شهرنشینی وصنعتی شدن وتفکیک اجتماعی فزاینده‌ای که درجوامع غربی شکل گرفته بود، مطرح می‌شود. جوامع روستایی ایران نیز از مظاهر مدرنیته برخوردار و این بهره مندی، به معنای تغییر و دگرگونی الگوی مصرفی روستاهاست. مسکن نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی ومصرفی انسان تحت تاثیر این دگرگونی ها قرار رفته است. این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر الگوی مسکن روستایی در شهرستان نکا می‌پردازد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، روستاهای بالای 20خانوار شهرستان نکا بوده که با استفاده روش کوکران، حجم نمونه‌ای معادل 256 خانوار از 10 روستای نمونه انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین الگوی مسکن روستایی و تغییرات سبک زندگی در روستاهای مورد مطالعه 658/0 می‌باشد. هم‌چنین بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، تاثیر تمامی شاخص‌های سبک زندگی یعنی ارزش‌ها وایده‌آل¬ها، طرز پوشش، تغذیه، اوقات فراغت ومصرف¬گرایی در مدل معنی‌دار است و بیشترین تأثیر به رژیم غذایی و تغذیه و نحوة گذران اوقات فراغت با ضرایب 538/0 و 526/0 اختصاص دارد. با توجه به یافته‌های تحقیق در زمینه تغییرات الگوی مسکن در منطقه، شناخت فرهنگ وسبک زندگی روستایی وگسترش جنبه‌های مثبت آن و توجه به رفاه و آسایش روستاییان در مساکن روستایی، رعایت ضوابط مربوط به امنیت و مقاومت مسکن روستایی و استفاده از الگوهای مسکن شهری در انطباق با فرهنگ و محیط روستا پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, الگوی مسکن, سبک زندگی روستاییان, نواحی روستایی, شهرستان نکا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069376,
author = {عنابستانی, علی اکبر and بهزادی, صدیقه and الهه انزایی},
title = {بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2018},
volume = {7},
number = {27},
month = {June},
issn = {2251-7421},
pages = {35--52},
numpages = {17},
keywords = {الگوی مسکن، سبک زندگی روستاییان، نواحی روستایی، شهرستان نکا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا
%A عنابستانی, علی اکبر
%A بهزادی, صدیقه
%A الهه انزایی
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2018

[Download]