اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان ونوجوانان از دیدگاه حقوقی وروانشناسی , 2018-05-10

عنوان : ( جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری , محمدعلی عزتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستار تطبیقی ضابطین خاص در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه صاحبعلی اکبری محمدعلی عزتی چکیده بدون تردید نیروی انسانی یکی از مؤلفه‌های مهم در ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش‌دیده، متخصص و ماهر امکان فراهم آوردن عدالت کیفری مناسب و توسعه قضایی لازم در کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می‌شوند که وظیفه آن‌ها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می‌باشد با توجه به اینکه قوانین ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان در اﺑﺘﺪا از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اقتباس‌شده اﺳﺖ، بالتبع در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺷﮑﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌نماید، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دادرﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر تنظیم‌شده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﺎنِ ﻗﻀﺎﯾﯽ درروند رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺸﺪه و در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻠﯿﺲ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از سازمان‌های اﺻﻠﯽِ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﻟﺬا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ جستار تطبیقی ضابطین خاص در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه می‌باشد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ کتابخانه‌ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻬﺎت ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان و اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آن‌ها درروﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ پرونده‌های ﮐﯿﻔﺮی می‌پردازد. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎن (ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ) اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان در ﺟﺮاﺋﻢ اﻋﻢ از ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮد دارﻧﺪ و ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻗﺪاﻣﺎت آن‌ها ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان‌های ﺿﺎﺑﻂ ﺟﺰء ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻣﺤﺴﻮب نمی‌شوند ﺑﻠﮑﻪ به‌طور نظام‌مند دارای سلسله‌مراتب، اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﺮ ﻃﯿﻒ ﻧﯿﺰ تعیین‌شده و دادﺳﺘﺎن در اﻋﻄﺎء و ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﺎن می‌تواند ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ضابطان خاص, پلیس قضایی, دادرسی کیفری, نقش ضابطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069383,
author = {اکبری, صاحبعلی and محمدعلی عزتی},
title = {جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان ونوجوانان از دیدگاه حقوقی وروانشناسی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضابطان خاص- پلیس قضایی- دادرسی کیفری- نقش ضابطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
%A اکبری, صاحبعلی
%A محمدعلی عزتی
%J اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان ونوجوانان از دیدگاه حقوقی وروانشناسی
%D 2018

[Download]