تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (6), شماره (22), سال (2016-3) , صفحات (189-231)

عنوان : ( قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی )

نویسندگان: مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالشهای بزرگ منابع تجدیدپذیر، ماهیت غیرقابل پیشبینـی ایـن منـابع اسـت. در این میان استفاده از سیستم هیبرید فسیلی-تجدیدپذیریکپارچه، کـه بـرای تـأمین بـار از چنــد منبــع تجدیدپــذیر بــه جــای یــک منبــع اســتفاده مــیکنــد، مقــرون بــهصــرفهتــرین و قابلاطمینانترین روش است. دراین پژوهش با بهرهگیری از رهیافت برنامهریزی آنـالیزی و با استفاده آمار سال پایه 1391 ،سیستم تولید شرکت برق منطقه ای خراسان شبیهسـازی شـده و حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر نیز در این سیستم مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. نتـایج پژوهش نشان میدهد که از میـان تکنولـوژیهـای خورشـیدی، بـادی، زیسـتتـوده، زمـین گرمایی و برقآبـی، تنهـا بـرق تجدیدپـذیر خورشـیدی، از پتانسـیل و ظرفیـت کـافی بـرای جانشین پذیری با برق فسیلی برخـوردار اسـت. در سیسـتم جـامع نیـزبکـارگیری تمـام تـوان تجدیدپذیر، به کاهش 83/6 تراوات ساعتی بـرق فسـیلی، کـاهش 28/4 میلیـون تنـی انتشـار آلاینده، افزایش 10 برابری متوسط قیمت لحظه ای-ساعتی و کاهش 21 درصـدی پایـداری شبکه منجر میشود که نشان از لزوم بکارگیری تجهیزات پایدارسازو ذخیرهساز در سیسـتم تولید هیبرید یکپارچه و حمایت فنی-مالی دولت برای کـاهش قیمـتتمـام شـده تجهیـزات خورشیدی دارد.

کلمات کلیدی

, واژگــان کلیــدی: شــبیهســازی سیســتم بـرق, تولیــد هیبریــد فســیلی-تجدیدپـذیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069384,
author = {قائمی اصل, مهدی and سلیمی فر, مصطفی and مهدوی عادلی, محمدحسین and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {22},
month = {March},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {189--231},
numpages = {42},
keywords = {واژگــان کلیــدی: شــبیهســازی سیســتم بـرق، تولیــد هیبریــد فســیلی-تجدیدپـذیر،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی
%A قائمی اصل, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2016

[Download]