کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری , 2018-03-07

عنوان : ( تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی )

نویسندگان: عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل اصلی در مهندسی پی، تعیین نشست شالوده است. در خاکهای دانهای، نشست به صورت آنی و تابع مدول الاستیسیته خاک است. روشهای مختلفی برای تعیین مدول الاستیسیته خاک وجود دارد که یکی از این روشها، آزمایش بارگذاری یک بعدی به کمک دستگاه اودئومتر است. در پژوهش حاضر تعداد پنج آزمایش بارگذاری یک بعدی بر روی خاک دانهای خشک در حالت متراکم صورت گرفته تا مقدار نشست الاستیک و مدول الاستیسیته تعیین شوند. نتایج نشان میدهد که مدول الاستیسیته به شدت غیر خطی و تابع فشار اعمالی بوده، با افزایش فشار، افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, مدول الاستیسیته, خاک دانه ای, آزمایش بارگذاری یک بعدی, نشست آنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069386,
author = {عبداله تبرئی and ابریشمی, سعید and سیدی حسینی نیا, سیداحسان and نوید گنجیان},
title = {تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی},
booktitle = {کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدول الاستیسیته، خاک دانه ای، آزمایش بارگذاری یک بعدی، نشست آنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی
%A عبداله تبرئی
%A ابریشمی, سعید
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%A نوید گنجیان
%J کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری
%D 2018

[Download]