دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (81-87)

عنوان : ( پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) )

نویسندگان: شیرین سادات حسنی عطار , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: اخیراً توجه خاصی به هیجان و تأثیر آن بر متغیرهای مختلف روان‌شناختی وجود دارد؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف پ‍ژوهش بررسی نقش ابعاد هیجانی (عاطفه‌ی مثبت و منفی) در جهت‌گیری اهداف دانشجویان صورت گرفت. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.آن‌ها با استفاده از مقیاس‌های جهت‌گیری هدف و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه‌وتفسیر شدند. یافته‌ها: بین اهداف تسلط-گرایشی باعاطفه‌ی مثبت (01/0 p<و 19/0 = r) و تسلط-اجتنابی با عاطفه‌ی مثبت، رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 p<و 23/0 = r) و بین عواطف منفی باهدف عملکردی-اجتنابی (05/0 p<و 15/0 = r) و هدف تسلط-اجتنابی رابطه‌ی معنادار وجود داشت (05/0 p<،16/0- = r). عاطفه‌ی مثبت قادر به پیش‌بینی اهداف پیشرفت تسلط-گرایشی و عملکردی-گرایشی بود (05/0p=)؛ درحالی‌که اهداف عملکردی-اجتنابی و تسلط-اجتنابی با عاطفه‌ی منفی قابل پیش‌بینی بودند (049/0p=). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که اهداف انتخابی دانشجویان، می‌تواند در ابعاد هیجانی آنان نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, جهت‌گیری اهداف؛ عملکردی؛ اجتناب – عملکردی؛ تبحری؛ اجتناب, تبحری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069390,
author = {شیرین سادات حسنی عطار and مشهدی, علی},
title = {پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی)},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2018},
volume = {25},
number = {2},
month = {July},
issn = {1606-7487},
pages = {81--87},
numpages = {6},
keywords = {جهت‌گیری اهداف؛ عملکردی؛ اجتناب – عملکردی؛ تبحری؛ اجتناب- تبحری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی)
%A شیرین سادات حسنی عطار
%A مشهدی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2018

[Download]