پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی , 2017-12-26

عنوان : ( بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی )

نویسندگان: اشرف مرتضوی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سختی خمشی سازه نگهبان در گودبرداری یکی از پارامترهای مهم به منظور پایدارسازی گود و کاهش خسارت به سازههای مجاور آن میباشد. این مقاله به بررسی نتایج به دست آمده از مدلسازی فیزیکی گودبرداری و سیستم سازه نگهبان به روش سپرکوبی در خاکهای دانهای پرداخته است. مجموعهای از تستهای آزمایشگاهی جهت بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد این سازه انجام شده است. به منظور بررسی پارامتر سختی خمشی دو سطح مقطع مختلف انتخاب شده است، همچنین شرایط انتهایی به صورت آزاد و گیردار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که تغییرات سختی خمشی سازه نگهبان، تاثیر قابل توجهی در کاهش جابهجایی جانبی دیوار و نشست خاک پشت دیوار در اثر گودبرداری دارد. همچنین، به دلیل رخداد مکانیزم مختلف در خاک، گیردار بودن انتهای دیوار نسبت به آزاد بودن آن باعث تاخیر در فرایند گسیختگی شده است

کلمات کلیدی

, گودبرداری, سازه نگهبان, سختی خمشی, جابهجایی جانبی, نشست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069392,
author = {مرتضوی, اشرف and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی},
booktitle = {پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گودبرداری، سازه نگهبان، سختی خمشی، جابهجایی جانبی، نشست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی
%A مرتضوی, اشرف
%A بلوری بزاز, جعفر
%J پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی
%D 2017

[Download]