چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (28), سال (2018-3) , صفحات (163-197)

عنوان : ( طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک )

نویسندگان: الهام اسدپوردشت بیاض , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط متلاطم امروزی، سازمانها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارند. برای ارزیابی عملکرد در سازمانها ابزارها و مدلهای مختلفی در مبانی نظری مربوطه ارائه شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در میان آنها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد، به دلیل درنظرگرفتن شاخصهای مالی و غیرمالی، رو به افزایش است؛ اما این رویکرد دارای محدودیت هایی است. برای مثال، این رویکرد تعاملات را به صورت یک طرفه در نظر میگیرد، تأخیر زمانی بین علت و معلول را در نظر نمیگیرد و ابزاری برای اعتبارسنجی شاخصها و انتخاب آنها ندارد. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است، بر محدودیتهای نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه شود و تأثیر سیاستها بر عملکرد شعبه موردبررسی قرار گیرد. برای این منظور پس از بررسی شرایط واحد موردمطالعه )متغیرها و روابط بین آنها(، نظام ارزیابی عملکرد با نرمافزار ونسیم شبیه سازی شده و چهار سیاست تعریف شد. با استفاده از روش تسلط، بهترین سیاست انتخاب شد و پس ازآن با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای بهبود شاخصهای ارزیابی عملکرد در موردمطالعه ارائه شده است.

کلمات کلیدی

ارزیابی عملکرد؛ کارت امتیازی متوازن؛ پویایی سیستم؛ کارت امتیازی متوازن پویا؛ شعبه بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069394,
author = {اسدپوردشت بیاض, الهام and پویا, علیرضا and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2018},
number = {28},
month = {March},
issn = {2251-9874},
pages = {163--197},
numpages = {34},
keywords = {ارزیابی عملکرد؛ کارت امتیازی متوازن؛ پویایی سیستم؛ کارت امتیازی متوازن پویا؛ شعبه بانک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک
%A اسدپوردشت بیاض, الهام
%A پویا, علیرضا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2018

[Download]