آموزه های قرآنی, دوره (17), شماره (31), سال (2020-9) , صفحات (77-100)

عنوان : ( موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون )

نویسندگان: محمدرضا بهادری , صاحبعلی اکبری , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حق آزادی بیان در آموزه های اسلام و میثاق های بین المللی جزو حقوق سیاسی مدنی انسان ها و یکی از پذیرفته ترین اصول حیات اجتماعی بشر شمرده شده است. از یک سو در روزگار کنونی، محور مناقشه درباره آزادی بیان، حدود آن است و از سوی دیگر، ربط و نسبت میان مولّفه های سنت و مدرنیته از دل-مشغولی های جدی محققان و پژوهشگران می باشد. از این روی این مقاله بر آن است تا با کاویدن و سراغ گرفتن از مرزهای قلمرو کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی و موازنه آنها با آموزه های قرآن کریم به عنوان اولین مصدر تشریع مسلمانان، حدود و ثغور آزادی بیان را بررسی نماید و در این مسیر با تمرکز بر سرگذشت حضرت موسی در حکومت فرعون، مرزهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی را به بحث و نقد می کشاند. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از بین حدود آزادی بیان در این اسناد، تنها مرز \\\\\\\"حمایت از حقوق دیگران\\\\\\\" قابل استناد است و دیگر حدود، علیرغم تلاش های فراوان در عرصه بین المللی، محدودیت های بسیار کلی و مبهمی است که آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند.

کلمات کلیدی

, مرزهای آزادی بیان, قرآن, اسناد بین المللی, حضرت موسی, فرعون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069431,
author = {بهادری, محمدرضا and اکبری, صاحبعلی and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2020},
volume = {17},
number = {31},
month = {September},
issn = {2251-9378},
pages = {77--100},
numpages = {23},
keywords = {مرزهای آزادی بیان، قرآن، اسناد بین المللی، حضرت موسی، فرعون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون
%A بهادری, محمدرضا
%A اکبری, صاحبعلی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2020

[Download]