آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (4), شماره (15), سال (2018-3) , صفحات (1-24)

عنوان : ( طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , حسین مومنی مهمویی , اکرم عابدیان اول , طاهره روضه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه نیروی انسانی مهمترین و راهبردیترین منبع برای هر سازمانی به حساب میآید و به روز نگاه داشتن دانش و اطالعات کارکنان، یکی از عوامل موفقیت برای فعالیتهای سازمانی به شمار میرود. به همین سبب نمیتوان از نقش مهم آموزش، در پرورش کارکنان ماهر و متخصص چشمپوشی کرد. در این میان استفاده از مدرسان شایسته و باصالحیت کمک شایانی به سازمانها در رسیدن به اهداف آموزشی موردنظر مینماید. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعهی پژوهش شامل کلیهی اسناد مربوط به حوزه آموزش و توسعهی منابع انسانی گروه صنعتی خودروسازی و کلیهی مدرسان آموزشی این گروه بوده است. در بخش اسناد، به روش سرشماری کلیهی اسناد بررسی شد و در بخش مدرسان، نمونه الزم برای مصاحبه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید. طراحی الگوی شایستگی، با استفاده از پنج مرحله انجام گرفت. بر این اساس ابتدا ادبیات موضوع، منابع علمی، تجارب سازمانی و اسناد موجود بررسی شد و فهرستی مشتمل بر 56 شایستگی از منظر 44 صاحب نظر و سازمان و در مرحله بعد فهرستی مشتمل بر 26 شایستگی از اسناد موجود شناسایی شد. سپس با هفت تن از مدرسان موفق سازمان مصاحبه انجام شد و فهرستی مشتمل بر 24 شایستگی شناسایی گردید. شایستگیهای انتخاب شده در گروههای کانونی و توسط صاحبنظران اعتباریابی شد و در نهایت 25 شایستگی در قالب پنج حیطهی بنیانهای حرفهای، برنامهریزی و آمادهسازی، روشها و راهبردهای آموزشی، هدایت آموزش و نظارت و ارزیابی مداوم سازماندهی گردید.

کلمات کلیدی

, الگوی شایستگی, شایستگی مدرسان, مدرسان خودروسازی, شایستگی, صنعت خودروسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069436,
author = {کرمی, مرتضی and حسین مومنی مهمویی and عابدیان اول, اکرم and روضه, طاهره},
title = {طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {15},
month = {March},
issn = {2423-3277},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {الگوی شایستگی، شایستگی مدرسان، مدرسان خودروسازی، شایستگی، صنعت خودروسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی
%A کرمی, مرتضی
%A حسین مومنی مهمویی
%A عابدیان اول, اکرم
%A روضه, طاهره
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2018

[Download]