پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (29), سال (2018-4) , صفحات (132-147)

عنوان : ( مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان )

نویسندگان: حسن اسلامیان , زهرا اسلامیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین میزان کاربست معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان دانشگاه با روحیة علمی دانشجویان بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93-1392 بوده است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای، 375 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامة محقق ساخته تدریس اثربخش و روحیه علمی بود. هر دو پرسشنامة مزبور حاوی 30 پژوهش پنج گزینه‌ای مطابق با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بوده‌اند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق بررسی و تأیید ده نفر از استادان رشته علوم تربیتی حاصل شد و پایایی نیز به‌واسطة بازآزمایی روی 30 نفر از نمونة انتخابی جامعة اصلی بررسی شد که برای پرسشنامة تدریس اثربخش همبستگی بسیار بالا (r=0/85) و برای پرسشنامة روحیه علمی نیز همبستگی نسبتاً بالایی (r=0/77) به دست آمد. اهم نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عملکرد استادان دانشگاه مازندران در به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در معیار «برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی» در حد "مطلوب" و در پنج معیار دیگر در حد "نسبتاً مطلوب" است. سطح روحیه علمی دانشجویان نیز در هیچ‌یک از حیطه‌های مورد بررسی، در حد "مطلوب" نیست. همچنین یافته‌ها نشان دادند که بین عملکرد استادان در کاربست معیارهای تدریس اثربخش و سطح روحیة علمی دانشجویان، رابطه معناداری وجود دارد (05/0P<) و عملکرد استادان در میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش، پیش‌بین مثبت و معنی‌داری برای سطح روحیه علمی دانشجویان است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان اظهار داشت که عملکرد استادان در کاربست معیارهای تدریس اثربخش، نقش بسیار مهمی در سطح روحیة علمی دانشجویان دارد. از این رو ضروری است در راستای رشد سطح روحیه علمی دانشجویان، استادان دانشگاه، معیارهای تدریس اثربخش را به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار دهند.

کلمات کلیدی

استادان دانشگاه؛ تدریس اثربخش؛ دانشجویان؛ روحیه علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069437,
author = {حسن اسلامیان and اسلامیان, زهرا and کرمی, مرتضی},
title = {مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2018},
volume = {2},
number = {29},
month = {April},
issn = {2008-1197},
pages = {132--147},
numpages = {15},
keywords = {استادان دانشگاه؛ تدریس اثربخش؛ دانشجویان؛ روحیه علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان
%A حسن اسلامیان
%A اسلامیان, زهرا
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2018

[Download]