مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (9), شماره (17), سال (2018-9) , صفحات (183-216)

عنوان : ( برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران )

نویسندگان: صادق زارع صفت , مرضیه دهقانی , رضوان حکیم زاده , مرتضی کرمی , کیوان صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله برنامهدرسی مغفول را در برنامههای قصد شده توسعه حرفهای اعضای هیئتعلمی را در دانشگاههای ایران بررسی و بهعنوان نمونه بر روی برنامههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تمرکز نمود. برای این پژوهش دو سؤال اصلی مطرح شد: نخست آنکه برنامههای توسعه حرفهای چه حیطههایی را شامل میگردد و دوم اینکه در برنامههای توسعه حرفهای چه حوزههایی مغفول مانده است. در این پژوهش از دو راهبرد سنتز پژوهی نوع دوم )سؤال نخست( و تحلیل محتوا )سؤال دوم( استفاده شد. جامعه آماری روش نخست تعداد 67 پژوهش مرتبط بود که از طریق نمونهگیری هدفمند معیاری انتخاب شدند. اعتبار یافتهها از طریق فن دلفی تائید شد. در سؤال دوم جامعه آماری، شامل 6 سند که بهصورت سرشماری انجام گرفت. اعتبار یافتهها از طریق توافق درصدی تائید شد. یافتهها نشان میدهد که ابعاد توسعه حرفهای شامل سه حیطه الف( برنامههای حمایتی؛ ب( برنامههای فردی و شامل شناختی )دانشی، مهارتی و عاطفی( و فراشناخت )ابعاد سطوح عالی تفکر و مدیریت خود(، انسانی )تعامالتی و مهارتهای بین فردی(، اخالق حرفهای و حوزه تخصصی- رشتهای و ج( برنامههای اداری-اجرایی شامل شغلی، مدیریتی، سازمانی، محیطی، مشاورهای، پژوهشی و آموزشی است. در بخش دوم مهمترین حیطههای مغفول برنامههای درسی قصد شده در دانشگاههای ایران و فردوسی مشهد برنامههای حمایتی، در حیطه سازمانی برنامههای مشاورهای و در حیطه فردی برنامههای شناختی وجود دارد. به نظر میرسد برنامههای توسعه حرفهای اعضای هیئتعلمی در سطح کالن نیازمند بازنگری جدی است و از دیگر سو در سطح خرد، الزم است کنشگران برنامههای درسی زمینههای متنوعی را با توجه به تغییرات گسترده آموزشی تدارک ببینند.

کلمات کلیدی

, توسعه حرفه ای, برنامه درسی مغفول, برنامه درسی آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069441,
author = {صادق زارع صفت and مرضیه دهقانی and رضوان حکیم زاده and کرمی, مرتضی and کیوان صالحی},
title = {برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {17},
month = {September},
issn = {1735-4986},
pages = {183--216},
numpages = {33},
keywords = {توسعه حرفه ای- برنامه درسی مغفول- برنامه درسی آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران
%A صادق زارع صفت
%A مرضیه دهقانی
%A رضوان حکیم زاده
%A کرمی, مرتضی
%A کیوان صالحی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2018

[Download]