سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2017-09-13

عنوان : ( بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین )

نویسندگان: فرزانه بدخشان , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل کنترل کیفیت آماری، کیفیت فرایند یا محصول با استفاده از رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف میشود، که این رابطه پروفایل نامیده میشود. هدف این تحقیق، بررسی اثر نقض برابری واریانس عناصر خطا بر پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز یک میباشد که یکی از فرضیات اولیه در پایش پروفایلها است. اگر هنگام نابرابری واریانس عناصر خطا از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شود، طبق قضیه گاوس – مارکوف برآوردهای شیب و عرض از مبدأ بهترین برآوردکننده نااریب با کمترین واریانس نخواهند بود. علاوه بر این، واریانس برآورد شده با روش حداقل مربعات برای ضرایب رگرسیون در این حالت نااریب نیست. دو رویکرد جایگزین HC0 و HC3 معرفی شده و از آنها برای پایش پروفایل در فاز یک در حالت وجود نابرابری واریانس استفاده شده است. با انجام شبیهسازی بر روی یک مثال عددی، نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که دو روش HC0 و HC3 در تمامی حالتهای نابرابری واریانس عملکرد مناسبی از خود نشان دادهاند.

کلمات کلیدی

, پایش پروفایل, نابرابری واریانسها, برآوردگرهای HCSE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069449,
author = {بدخشان, فرزانه and شادمان, علیرضا},
title = {بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش پروفایل، نابرابری واریانسها، برآوردگرهای HCSE},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین
%A بدخشان, فرزانه
%A شادمان, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2017

[Download]