مهندسی عمران مدرس, دوره (18), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (231-242)

عنوان : ( ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی )

نویسندگان: مهدی زاده محمد , جعفر بلوری بزاز , سید صابر هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت مدل های آزمایشگاهی یکی از پر کاربردترین روشهای پژوهشی در مهندسی ژئوتکنیک است. مدلهای آزمایشگاهی پدیده های ژئوتکنیکی را در مقیاسی کوچکتر شبیه سازی می کنند تا تاثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شود. یکی از اصلی ترین پارامترهای خاک در مدلسازی تراکم نسبی خاک است. روش بارش ماسه یکی از روشهای مورد قبول برای ساخت نمونه های آزمایشگاهی و مدل های فیزیکی برای دستیابی به تراکم های نسبی معین در پژوهش های ژئوتکنیکی است. ساخت مدلهای خاکی با لایه های یکنواخت، تراکم نسبی مشخص و تکرارپذیر، یکی از اهداف روش بارش ماسه است. این پژوهش به معرفی یک دستگاه بارش پرده ای ماسه نیمه خودکار می پردازد که جهت ساخت مدلهای فیزیکی در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شده است. در این پژوهش نتایج حاصل از آزمایش های صورت گرفته بر روی دستگاه بارش توسط ماسه 161 فیروزکوه ، تحلیل و بررسی شده است. تاثیر عوامل مختلف بر تراکم نسبی لایه های خاک مانند ارتفاع بارش، شدت بارش، ضخامت پرده بارش و سرعت حرکت پرده بارش در این دستگاه بارش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که با افزایش ارتفاع، کاهش ضخامت پرده بارش و افزایش سرعت حرکت پرده، تراکم نسبی ماسه افزایش می یابد. همچنین با بررسی آزمایش های مختلف، تکرارپذیری و یکنواختی بسیار مطلوبی جهت ساخت مدلهای فیزیکی در دامنه وسیعی از تراکم های نسبی ( بین 3 تا 93 درصد ) مشاهده شده است و پیشنهادهایی برای ساخت مدل های فیزیکی به این روش ارائه شده است.

کلمات کلیدی

بارش ماسه دستگاه بارش بارش پرده ای ماسه 161 فیروزکوه تراکم نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069450,
author = {زاده محمد, مهدی and بلوری بزاز, جعفر and سید صابر هاشمی},
title = {ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-6763},
pages = {231--242},
numpages = {11},
keywords = {بارش ماسه دستگاه بارش بارش پرده ای ماسه 161 فیروزکوه تراکم نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی
%A زاده محمد, مهدی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A سید صابر هاشمی
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2018

[Download]