Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (175-182)

عنوان : ( تاثیر استفاده از لاکتوفرین و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی )

نویسندگان: حمیدرضا احمدنیای مطلق , عبدالمجید حاجی مرادلو , رسول قربانی , ناصر آق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به­ منظور بررسی اثر استفاده از لاکتوفرین و Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 به ­مدت ۱۲۰ روز بر برخی شاخص­ های فیزیولوژیک مولدین ماده کاراس طلایی (Carassius auratus) (میانگین وزن 0/50±12/21 گرم) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول: باکتری L. rhamnosus PTCC 1637 (و 106باکتری در گرم جیره)، تیمار دوم: لاکتوفرین (۲۰۰ میلی­ گرم در کیلوگرم جیره)، تیمار سوم: تیمار ترکیبی L. rhamnosus PTCC 1637 (و106 باکتری در گرم جیره) به­ همراه لاکتوفرین (۲۰۰ میلی­ گرم در کیلوگرم جیره) و شاهد (جیره غذایی بدون افزودنی) در سه تکرار بود. نتایج نشان داد شاخص ­های کبدی (1/02±6/05)و روده ­ای (1/07±6/97) به‌صورت معنی ­داری در تیمار یک افزایش یافت (05 /0>p). بالاترین درصد شاخص گنادی (0/82±19/58) در تیمار یک به ­دست آمد (0/05>p) مطالعات بافت ­شناسی روده نشان داد طول (330 میکرومتر)، عرض (109 میکرومتر) و مساحت (112946 میکرومتر مربع) سطح جذبی پرزهای روده در تیمار یک بیش ­تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (0/05>p). در پایان دوره آزمایش، تخمدان ماهیان شاهد، تیمار اول و دوم در مرحله V رسیدگی جنسی قرار داشتند درحالی‌که تیمار سوم در ابتدای مرحله IV جنسی قرار داشتند. با توجه به نتایج به ­دست آمده، استفاده از L. rhamnosus PTCC 1637 به­ دلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده، می­ تواند گزینه مناسبی جهت افزایش بهره‌وری غذایی در ماهی کاراس طلایی باشد.

کلمات کلیدی

, کاراس طلایی, لاکتوباسیلوس رامنوسوس, لاکتوفرین, شاخص های رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069501,
author = {احمدنیای مطلق, حمیدرضا and عبدالمجید حاجی مرادلو and رسول قربانی and ناصر آق},
title = {تاثیر استفاده از لاکتوفرین و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی},
journal = {Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4218},
pages = {175--182},
numpages = {7},
keywords = {کاراس طلایی- لاکتوباسیلوس رامنوسوس- لاکتوفرین- شاخص های رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از لاکتوفرین و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%A عبدالمجید حاجی مرادلو
%A رسول قربانی
%A ناصر آق
%J Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری
%@ 2008-4218
%D 2017

[Download]