شیلات, دوره (65), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (353-364)

عنوان : ( تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) )

نویسندگان: حمیدرضا احمدنیای مطلق , مهرداد فرهنگی , غلامرضا رفیعی , فرزانه نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از باکتری‏هایBacillus subtilis و Bacillus licheniformis بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و میزان بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) انجام شد. در این آزمایش از سه سطح 102×1 (تیمار اول)، 104×1 (تیمار دوم)، 106×1 (تیمار سوم) باکتری (به نسبت مساوی از هر باکتری) به ازاء هر گرم غذا و تیمار شاهد (بدون پروبیوتیک)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و هریک در 3 تکرار) استفاده به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که باکتری‏های مورد استفاده به میزان معنی‏داری موجب افزایش وزن خشک و طول کل آرتمیا ارومیانا شدند (05/0P<). بیشترین میزان تولید زیتوده مربوط به تیمار دوم (91/14 ± 72/41 میلی گرم بر لیتر) بود که اختلاف معنی‏داری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0P<). همچنین میانگین رشد روزانه، افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی به طور معنی‏داری بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0P<). شاخص وضعیت در تیمارهای آزمایشی به صورت معنی‏داری کمتر از تیمار شاهد بود (57/0±68/11) (05/0P<). تجزیه تقریبی ترکیبات لاشه نیز حاکی از تاثیر معنی دار باکتری‏های مورد استفاده در افزایش درصد ماده خشک و پروتئین خام در آرتمیا ارومیانا بود (05/0P<). درصد خاکستر و چربی خام تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‏داری را با تیمار شاهد نشان ندادند. پروبیوتیک‏های مورد استفاده در این آزمایش تاثیری بر میزان بقاء آرتمیا ارومیانا در طی دوره پرورش نداشتند. نتایج نشان داد که تیمار دوم و سوم بیشترین تاثیر را در بهبود کلیه شاخص‏های رشد و ترکیب لاشه داشتند، اما با توجه به تولید زیتوده بیشتر در تیمار دوم (91/14 ± 72/41 میلی گرم بر لیتر) در مقایسه با تیمار سوم (80/1 ± 80/29 میلی‏گرم بر لیتر) و میزان کمتر پروبیوتیک مورد استفاده در تیمار دوم، سطح 104×1 باکتری به ازاء هر گرم غذا جهت پرورش آرتمیا ارومیانا تا مرحله بلوغ پیشنهاد می‏شود.

کلمات کلیدی

, آرتمیا ارومیانا, پروبیوتیک, باسیلوس سوبتیلیس, باسیلوس لچیفورمیس, رشد, ترکیب لاشه, بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069504,
author = {احمدنیای مطلق, حمیدرضا and مهرداد فرهنگی and غلامرضا رفیعی and فرزانه نوری},
title = {تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)},
journal = {شیلات},
year = {2013},
volume = {65},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5729},
pages = {353--364},
numpages = {11},
keywords = {آرتمیا ارومیانا- پروبیوتیک- باسیلوس سوبتیلیس- باسیلوس لچیفورمیس- رشد- ترکیب لاشه- بقا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%A مهرداد فرهنگی
%A غلامرضا رفیعی
%A فرزانه نوری
%J شیلات
%@ 2008-5729
%D 2013

[Download]