آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (260-274)

عنوان : ( تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: علیرضا وحیدی , امین علیزاده , امین باقی زاده , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کود های زیستی و شیمیایی بر روی کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی حنا در سه رژیم آبیاری در یک آزمایش گلخانه ای، در سال زراعی 1393-1394 مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل-های کودی ( بدون کود (F_1)، اسید هیومیک(F_2)، تلقیح میکوریزایی× ورمی کمپوست(F_3)، ورمی کمپوست(F_4) و کود شیمیایی NPK (F_5)) و عامل های تنش آبی (100 درصد نیاز آبی (I_1) ، 80 درصد نیاز آبی (I_2) ، 60 درصد نیاز آبی(I_3)) می باشد. نتایج نشان داد که همزیستی قارچ میکوریزا، کاربرد اسید هیومیک و شرایط بدون تنش آبی، ارتفاع بوته، قطر بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک بوته، فاصله میان گره ها، تعداد برگ و تعداد شاخه فرعی را افزایش می دهد. ضمن این که این صفات در شرایط تنش کم آبی، بدون همزیستی میکوریزایی و کاربرد کود کاهش یافتند. تلقیح میکوریزایی و کاربرد اسید هیومیک به طور معنی داری کارایی مصرف آب را افزایش داد. اثر متقابل تنش کم آبی و تلقیح میکوریزایی×ورمی کمپوست بر کارایی مصرف آب در گیاه حنا معنی دار بود. بیشترین کارایی مصرف آب از کاربرد تلقیح میکوریزایی×ورمی کمپوست (F_3) و شرایط تنش شدید (I_3) و کمترین میزان آن از تیمار شاهد (I_1) به ترتیب g⁄m^3 50/89 و g⁄m^3 42/37 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, اسید هیومیک, کارایی مصرف آب, حنا؛ کود شیمیایی, میکوریزا, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069539,
author = {وحیدی, علیرضا and علیزاده, امین and امین باقی زاده and انصاری, حسین},
title = {تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {12},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-7942},
pages = {260--274},
numpages = {14},
keywords = {اسید هیومیک، کارایی مصرف آب، حنا؛ کود شیمیایی، میکوریزا، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری
%A وحیدی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A امین باقی زاده
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]