چهارمین همایش ملی کتن پژوهی ادبی , 2017-11-27

عنوان : ( تحلیل نامه های مسعود غزنوی به خوارزمشاه بر اساس نظریه کنش گفتار )

نویسندگان: مریم آیاد , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مکاتیب سلطانی نویسندگان بزرگ فارسیزبان با بهرهگیری از تکنیکهای زبانشناسان راه مناسبی برای دستیابی به برداشت آنان از ارتباطات انسانی و چگونگی بهرهگیریشان از امکانات زبان برای محقّق ساختن اهداف سیاسیست. در این پژوهش متن دو نامۀ مسعود غزنوی به خوارزمشاه، که توسّط بونصر مشکان تنظیم شده است، با استفاده از نظریۀ کنشگفتار بررسی میشود. ابتدا نظریۀ کنشگفتار به اختصار معرّفی گردیده و سپس کنشگفتارهای موجود در دو نامه تشخیص داده شدهاند و نوع هر یک از آنها تعیین شده است. در ادامه، انواع کنشگفتارهای موجود در دو نامه از نظر بسامد با یکدیگر مقایسه شدهاند. با توجّه به نسبت کاربرد انواع کنشگفتارها در این نامهها، بونصر با توجّه به تغییر شرایط سیاسی و موقعیّت مسعود نسبت به خوارزمشاه میزان استفادۀ خود از انواع کنشگفتارها را تغییر داده است. همچنین با توجّه به بسامد بالای جملهوارههای پیرو و کشمکش سیاسی مخاطب با مسعود، تعداد کنشگفتارهای غیرمستقیم در متن احتمالاً زیاد است.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, بونصر مشکان, کنش گفتار, کنش منظوری, کنش غیرمستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069554,
author = {آیاد, مریم and مهدوی, محمدجواد},
title = {تحلیل نامه های مسعود غزنوی به خوارزمشاه بر اساس نظریه کنش گفتار},
booktitle = {چهارمین همایش ملی کتن پژوهی ادبی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاریخ بیهقی، بونصر مشکان، کنش گفتار، کنش منظوری، کنش غیرمستقیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نامه های مسعود غزنوی به خوارزمشاه بر اساس نظریه کنش گفتار
%A آیاد, مریم
%A مهدوی, محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی کتن پژوهی ادبی
%D 2017

[Download]