آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌ پزشکی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (67-79)

عنوان : ( ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم (نابواس EC 12.5%) در کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌ کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر عامل سختی آب در پنج سطح (بی‌کربنات سدیم و کلرور منیزیم هر کدام در غلظت‌های 01/0 و 05/0 مولار و آب دیونیزه)، pH آب در سه سطح 5، 7 و 9 بر روی کارایی ستوکسیدیم در دزهای 5/187، 75/93 و 87/46 گرم ماده مؤثره در هکتار در کنترل یولاف وحشی زمستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهای مختلف علف‌کش ستوکسیدیم اثر بسیار معنی‌داری (01/0≥P) بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی زمستانه داشت و سختی آب مخزن سمپاش اثر بسیار معنی‌داری (01/0≥P) بر درصد بقاء و اثر معنی‌داری (05/0≥P) بر وزن خشک داشت. در حالیکه اثر عامل pH آب مخزن سمپاش بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی زمستانه معنی‌دار نبود. اثر متقابل دز ستوکسیدیم و سختی آب بر روی درصد بقاء بسیار معنی‌دار (01/0≥P) و بر روی وزن خشک یولاف وحشی معنی‌دار (05/0≥P) بود و همچنین اثر متقابل سه‌گانه فاکتورهای آزمایشی به کار رفته در آزمایش بر روی درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی معنی‌دار (05/0≥P) بود. اثر متقابل دز ستوکسیدیم و pH آب مخزن سمپاش و اثر متقابل سختی آب و pH آب مخزن سمپاش بر روی درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی معنی‌دار نبود. اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای مورد استفاده در آزمایش بر روی درصد بقاء در اکثر موارد به وزن خشک یولاف وحشی شباهت داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییر pH، تاثیر معنی‌داری بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در آب سخت در کنترل یولاف وحشی زمستانه نداشت.

کلمات کلیدی

, درصد بقاء, وزن خشک, نابو اس, یولاف وحشی زمستانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069557,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)},
journal = {آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌ پزشکی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-5845},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {درصد بقاء، وزن خشک، نابو اس، یولاف وحشی زمستانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌ پزشکی
%@ 2345-5845
%D 2018

[Download]