پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (18), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (75-105)

عنوان : ( انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی )

نویسندگان: فرزانه احمدیان یزدی , مسعود همایونی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی فلاحی , سیدمحمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع طبیعی، مهم ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می باشد. بر اساس تئوری های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه گذاری شود، می توان از مواهب این منابع بهره مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می افتد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در 0791 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان - ایران طی دوره زمانی 4102 سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه برآورد شده است. ) SUR( طراحی و با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان می دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش ها تحت تأثیر فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه گذاری های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

کلمات کلیدی

, سرمایه ملموس و ناملموس, رانت منابع طبیعی, رگرسیون های به ظاهر نامرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069561,
author = {احمدیان یزدی, فرزانه and همایونی فر, مسعود and مهدوی عادلی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی and سیدمحمد حسینی},
title = {انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6768},
pages = {75--105},
numpages = {30},
keywords = {سرمایه ملموس و ناملموس، رانت منابع طبیعی، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%A همایونی فر, مسعود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A سیدمحمد حسینی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2018

[Download]