علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (79), سال (2018-9) , صفحات (55-66)

عنوان : ( بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی )

نویسندگان: علی الغونه , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی , غلامحسین رادمرد قدیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر اختلاف فشار در عرض غشاء در سه سطح ( 10، 15 و 20 بار) ، pH در سه سطح ( 4 ، 5 و 6 ) و دما در سه سطح ( 30 ، 40 و 50 درجه سانتی گراد ) بر میزان شار تراوه و گرفتگی غشاء در طی فرایند نانو فیلتراسیون پساب حاصل از کارخانه رب گوجه فرنگی بررسی شد. . از روش سطح پاسخ بر مبنای قالب آزمایشی D-optimal برای ایجاد طرح آزمایشی و آنالیز داده های تجربی استفاده گردید. نتایج نشان دهنده مناسب بودن مدل چند جمله ای درجه دوم برای پیش بینی میزان شار تراوه و گرفتگی غشاء می باشد (ضریب تبیین به ترتیب 96/0 و 93/0)، همچنین نتایج نشان دهنده عدم معنی داری آزمون ضعف برازش و میزان بالای ضریب دقت می باشد.. میزان تابع مطلوبیت برای عملیات بهینه سازی 89/0 و شرایط بهینه عملیاتی به ترتیب در اختلاف فشار در عرض غشا 20 بار، دمای 30 درجه سانتی گراد و 6/5pH = به دست آمد. همچنین تفاوت معنی داری بین نتایج به دست آمده از روش سطح پاسخ و داد های تجربی در نقطه بهینه مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, بهینه یابی, پساب, مدل سازی, نانوفیلتراسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069563,
author = {الغونه, علی and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود and رادمرد قدیری, غلامحسین},
title = {بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {79},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {بهینه یابی، پساب، مدل سازی، نانوفیلتراسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی
%A الغونه, علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%A رادمرد قدیری, غلامحسین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2018

[Download]