هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری , 2017-12-14

عنوان : ( تلفیق شبکه های شعاع مبنا و درون یابی کریجینگ در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: مجید حداد , مرجان قائمی , روزبه شاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین و مسکن جزء بخشهای مهم اقتصادی در تمامی کشورها است و نوسانات قیمت این کالا تاثیرات بسیاری بر جنبههای اقتصادی زندگی افراد و نیز بر سطح فعالیتهای کلان شهری دارد. در این میان با وجود کلان شهرها با تراکم جمعیتی بالا، ساختار بازار زمین و مسکن، توجه هرچه بیشتر برنامهریزان شهری و سیاستگذاران را در امر شناخت وضع موجود و تحقق برنامه ریزی مطلوب در این نوع شهرها، به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی تحولات منطقه ای توسط شبکه های شعاع مبنا و توسعه آن جهت بهبود در درک مسایل منطقه است. شبکه های شعاع مبنا شاخهای از محاسبات کامپیوتر است که در میدانهای گسسته و متناوب کاربردهای فراوانی داشته و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تعریف تعداد نرونها می توان الگوهای توزیع قیمت زمین های شهری را در چند دورهی زمانی بررسی و یک طرح کلی از ساختار مکانی آن ارایه کرد. شهر مشهد به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب و نمونه برداریهای قیمت زمین در سالهای متوالی از سطح شهر به تفکیک مناطق مختلف جمع آوری گردید. با استفاده از شبکه های شعاع مبنا مقدار قیمت زمین برای سال 96 با استفاده از داده های ده سال اخیر مشهد برآورد گردید و خروجی آن با استفاده از درونیابی کریجینگ در محیط GIS مصور شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قیمت کم زمین، میل به ساختمان سازی با بافت کم ارتفاع و به تبع آن تراکم کمتر را در پی خواهد داشت. در مقابل آن، با افزایش قیمت زمین، رشد شهری به سمت ساختمانهای مرتفع تر با تراکم بیشتر و در نتیجه رشد عمودی خواهد رفت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت قیمت زمین در توسعه و تغییر بافت شهری نقش مهمی را ایفا میکند.

کلمات کلیدی

, شبکه های شعاع مبنا, درون یابی کریجینگ, سیستم اطلاعات مکانی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069605,
author = {حداد, مجید and مرجان قائمی and شاد, روزبه},
title = {تلفیق شبکه های شعاع مبنا و درون یابی کریجینگ در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبکه های شعاع مبنا، درون یابی کریجینگ، سیستم اطلاعات مکانی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تلفیق شبکه های شعاع مبنا و درون یابی کریجینگ در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد
%A حداد, مجید
%A مرجان قائمی
%A شاد, روزبه
%J هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
%D 2017

[Download]