حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (569-578)

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلف )

نویسندگان: سیده فاطمه فخرراد , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی و تعیین دما های کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی، آزمایشی در قالب طرح کاملا ًتصادفی با چهار تکرار در دما های ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، و 35 درجه سانتی گراد انجام شد. به منظور ارزیابی تاثیر دما بر سرعت جوانه زنی بذور از سه مدل رگرسیونی خطوط -متقاطع، چند جمله ای درجه دوم و پنج پارامتری بتا استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که دما تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشت. کم ترین درصد جوانه زنی در دمای 30 درجه (23 درصد) مشاهده شد، در حالیکه کم ترین سرعت جوانه زنی (62/0) در دمای 5 درجه اتفاق افتاد. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در دامنه دمایی 20 -15 درجه سانتی گراد بدست آمد و در دمای 35 درجه سانتی گراد هیچ بذری جوانه نزد. بر اساس مدل های رگرسیون مورد استفاده، درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی به ترتیب در دامنه (5 – 41/4)، (91/19–6/19) و (66/33 –40/28) بدست آمد. بهترین مدل برازش داده شده برای تعیین دمای کاردینال گلرنگ وحشی بر مبنای جذر میانگین مربعات خطای آزمایش، ضریب تبیین و مقادیر باقیمانده حاصل از برازش، مدل خطوط متقاطع تعیین شد.

کلمات کلیدی

, سرعت جوانه نی, درجه حرارت بهینه, مدل خطوط متقاطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069606,
author = {فخرراد, سیده فاطمه and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلف},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2019},
volume = {32},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {569--578},
numpages = {9},
keywords = {سرعت جوانه نی، درجه حرارت بهینه، مدل خطوط متقاطع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلف
%A فخرراد, سیده فاطمه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2019

[Download]