مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (6), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (189-203)

عنوان : ( مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq )

نویسندگان: سید نادر آلبوشوکه , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا بختیاری زاده , محمدرضا نصیری , سعید اسماعیل خانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوجه های بومی جز مهمترین ذخایر ژنتیکی هستند که به شرایط محیطی بخوبی سازگاری یافتهاند. اما بطور معمول سرعت رشد و راندمان غذایی آنها در مقایسه با جوجههای امروزی نامناسب است. مطالعات مقایسهای بین جوجههای امروزی و جوجه بومی امکان درک علل این تفاوتهای ژنتیکی را مهیا میسازد. جهت بررسی تفاوتهای ترانسکریپتومی ژنها و مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با رشد ماهیچه سینه در دو گروه جوجه بومی و جوجه تجاری از مطالعات ژنومی تکنولوژیهای توالییابی نسل آینده استفاده شد. در این پژوهش تعداد 200 قطعه پرنده از سویه راس 708 و 200 قطعه جوجه بومی اصفهان در یک شرایط مشابه مدیریتی و تغذیه استاندارد بین دو گروه آزمایشی، RNA-Seq پرورش داده شدند. در بررسی تجزیه و تحلیل دادههای پروفایل بیان ژن در 4 نمونه ماهیچه سینه 28 روزگی عمر جوجهها مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه آماری بیان ژنهای توالییابی شده در این دو گروه، 606 ژن با تفاوت معنیدار را مشخص کرد. در جوجه تجاری از این تعداد 357 ژن افزایش بیان و 249 ژن کاهش بیان نشان دادند. شبکه برهم کنش پروتئین- پروتئین با استفاده از 267 ژن تشکیل و از این تعداد 75 ژن در قالب سه ماژول با حداکثر سطح معنیداری شناسایی شد. بررسیهای هستی شناسی ژنی نشان داد هر سه ماژول در ،EGR1 ،JUN رشد ونمو ماهیچه سینه نقش موثری را ایفا کرده و ژنهای شاخص آنها بودند. ACTA و 2 ITGA4 ،THBS1 واژههای کلیدی Downloaded from

کلمات کلیدی

, جوجه راس, شبکه ژنی, ماهیچه, هستی شناسی ژن, RNA توالی یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069619,
author = {سید نادر آلبوشوکه and طهمورث پور, مجتبی and محمدرضا بختیاری زاده and نصیری, محمدرضا and سعید اسماعیل خانیان},
title = {مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2588-5073},
pages = {189--203},
numpages = {14},
keywords = {جوجه راس، شبکه ژنی، ماهیچه، هستی شناسی ژن، RNA توالی یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq
%A سید نادر آلبوشوکه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A محمدرضا بختیاری زاده
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید اسماعیل خانیان
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2018

[Download]