مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (13), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (85-103)

عنوان : ( مکان یابی بهینه دفن زباله‌های روستایی در شهرستان زرین دشت با منطق فازی )

نویسندگان: محسن شایان , علی اکبر عنابستانی , سجاد بازوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ محیط زیست روستاها ازجمله ضرورت های توسعه روستایی محسوب می شود. یکی از مسائلی که در مناطق روستایی اهمیت دارد مکان مناسب جهت دفع زباله می باشد.هدف اصلی مطالعه جاری، اعمال انواع عملیات تحلیل های مکانی با بهره گیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک FAHPبه منظور مکانیابی محدوده های بهینه برای دفن زباله های شهرستان زرین دشت می باشد. به همین منظور، در مرحله اول، با استفاده از 9 لایه اطلاعاتی که شامل لایه های اطلاعاتی فاصله از گسل، فاصله از مسیل ها، زمین شناسی، جنس خاک، فاصله از جاده، فاصله از سکونتگاهها، ارتفاع، شیب و کاربری اراضی تشکیل شد. سپس پرسشنامه ای به این منظور طراحی شد و توسط مهندسـین مشاور تهیه طرح هادی روستایی و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکمیل شد که در مجمـوع 20 نفـر بـه ایـن پرسشنامه جواب کامل دادند .نتایج نشان می دهد بهینه ترین مکان دفن زباله ها در نزدیکی راههای ارتباطی و نامناسب ترین مکان در نزدیکی سکونتگاههای انسانی می باشند.همچنین نتایج بدست آمده بااستفاده ازFAHP نشان می دهد که معیار فاصله از سکونتگاههای انسانی بیشترین وزن را با ضریب 232/0 به خود اختصاص داده است و معیار ارتفاع کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. از وسعت 4626 کیلومتر مربعی شهرستان زرین‌دشت، 83/3 درصد برای دفن زباله کاملا مناسب ، 98/48 درصد مناسب، 82/35 درصد نسبتامناسب، 03/9 درصد نامناسب و 33/2 درصد کاملا نامناسب می باشند.

کلمات کلیدی

, مکانیابی, دفن زباله, مدل سلسله مراتبی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, شهرستان زرین دشت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069629,
author = {محسن شایان and عنابستانی, علی اکبر and سجاد بازوند},
title = {مکان یابی بهینه دفن زباله‌های روستایی در شهرستان زرین دشت با منطق فازی},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-5968},
pages = {85--103},
numpages = {18},
keywords = {مکانیابی، دفن زباله، مدل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان زرین دشت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی بهینه دفن زباله‌های روستایی در شهرستان زرین دشت با منطق فازی
%A محسن شایان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سجاد بازوند
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2018

[Download]