پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2022-5) , صفحات (123-135)

عنوان : ( اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی )

نویسندگان: مهدی میهن دوست , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی اثر جایگزینی دانه کامل سویای برشته شده با کنجاله‌سویا بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 192 قطعه جوجه خروس یکروزه راس‌308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به چهار تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند. دانه سویا در دمای 130 درجه‌سانتیگراد به‌مدت 30 دقیقه برشته و از سن 42-15 روزگی در چهار سطح صفر، 25، 50 و 75درصد جایگزین کنجاله‌سویا شد. جیره‌ها دارای پروتئین‌خام و انرژی قابل‌متابولیسم تقریباً یکسان بودند. در 42 روزگی یک قطعه جوجه از هر تکرار خونگیری و ذبح شد. نتایج نشان داد با افزایش سویای برشته شده، افزایش وزن و خوراک مصرفی در دوره رشد کاهش یافت. در دوره پایانی در سطح 75‌درصد، میانگین افزایش وزن، وزن بدن و خوراک مصرفی بطورمعنی‌داری پایین‌تر از سایر سطوح بود. ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت ولی در دوره پایانی تیمار شاهد ضریب تبدیل بهتری نسبت به سایر تیمارها داشت. با افزایش سویای برشته شده، وزن کبد و چربی حفره شکمی افزایش یافت و اختلاف آن در تیمار 75درصد نسبت به سایر تیمارها معنی‌دار بود. غلظت کلسترول و HDL سرم در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها بطور معنی‌داری کمتر بود. غلظت آسپارتات ترانس آمیناز سرم (AST) در تیمار 75درصد بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود و کراتین‌فسفو‌کیناز (CPK) در تیمار شاهد بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی 50 درصد از کنجاله سویای جیره با دانه کامل سویای برشته شده از سن 15 روزگی تأثیر منفی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نداشته و HDL خون آنها را افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, اجزای لاشه, جوجه گوشتی, سویای برشته شده, عملکرد, فراسنجه های خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069653,
author = {میهن دوست, مهدی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2022},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-3106},
pages = {123--135},
numpages = {12},
keywords = {اجزای لاشه، جوجه گوشتی، سویای برشته شده، عملکرد، فراسنجه های خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی
%A میهن دوست, مهدی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2022

[Download]