همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری شهرستان فردوس , 2018-03-14

عنوان : ( ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مرضیه امینی , مهناز رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز،وتبدیل شدن آن به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. اما مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تاثیر گذار، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیرنخواهد بود.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻤـﻮاره درﺑﺮدارﻧـﺪة ﺗـﺄﺛﻴﺮات اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﺗﻮرﻳﺴﻢ)، اﻣﺮوزه روﻳﻜﺮدی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎ ﺗﻮرﻳﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻮمﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮدﻛﻔﺎ، و از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ و ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ را ﺣﻔـﻆ ﻛﻨـﺪ. در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ عوامل موثر بر ﮔﺮدﺷـﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳـﺪار ﮔﺮدﺷـﮕﺮی اراﺋـﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﺑﺘﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن را ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻛـﺎﻫﺶ داد.اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ؛ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و روش، از ﻧـﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. ﺟﺎﻣﻌـﺔ آﻣـﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ به صورت نمونه گیری تصادفی ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 40 ﻧﻔﺮ اﺳـﺖ.. روش ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای و ﻣﻴـﺪاﻧﻲ(ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ از نرم افزار SPSS ,وروش رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ که ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، منابع طبیعی، ﺷـﻬﺮداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﮔﺮدﺷﮕﺮی, ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮی, ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار, ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار, ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069673,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and امینی, مرضیه and رمضانی, مهناز },
title = {ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن)},
booktitle = {همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری شهرستان فردوس},
year = {2018},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A امینی, مرضیه
%A رمضانی, مهناز
%J همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری شهرستان فردوس
%D 2018

[Download]