کواترنری ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (265-276)

عنوان : ( هیدروژئوشیمی و ارزیابی کیفی منابع آب موجود در رسوبات کواترنر جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) از نظر مصارف آشامیدن و صنعتی )

نویسندگان: زهره خسروانی شیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت فاروج از نظر آشامیدن و صنعت انجام شود. ,(T) بدینمنظور، 12 نمونه آب زیرزمینی ازآبخوان رسوبات کواترنر منطقه برداشت شد. پارامترهای حرارت هنگام نمونه برداری و در محل اندازه گیری شد. آنالیز آنیون ها ,- 2 (EC) و هدایت الکتریکی pH , SO4 - (HCO3 در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) و کاتیونهای اصلی Cl-) به دست آمده است. Na-Cl و Na-SO اندازه گیری شد. ترکیب شیمیایی نمونه های آب بر اساس نمودار پایپر 4 با استفاده از نمودار پایپر میتوان به واحدهای سنگی اثرگذار در ترکیب شیمیایی آب نیز پی بورد . بر پایه نتایج به دست آمده، کاتیون غالب در نمونه ها سدیم و آنیونهای غالب سولفات و کلر است. منشأ یون سدیم را میتوان علاوه بر کانیهای تبخیری به انحلال آلبیت موجود در آندزیتهای منطقه، همچنین تبادل یونی نسبت داد. منشأ یون سولفات و کلر نیز با سازندهای نئوژن منطقه مرتبط است. ترکیب شیمیایی آب ها با توجه به نوع رسوبات آبرفتی کواترنر در آبخوان دشت فاروج که بخشی از آن حاصل فرسایش نهشته های نئوژن دربردارنده لایه های تبخیری است منطقی به نظر میرسد. نمودار گیبس نشان داد که فرایندهای اصلی کنترل کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت فاروج هر دو فرایند تبخیر و برهمکنش آب و سنگ است و به سمت مرکز و خروجی آبخوان کیفیت کاهش مییابد. با استفاده از شاخص رایزنر، شواخص پوکوریوس و شاخص تهاجمی، خورندگی و رسوبدهی آب پایش و مشخص شد نمونه های مورد مطالعه از لحاظ مصارف صنعتی کاملاً نامناسب است، زیرا اکثر نمونه های آب منطقه رسوبگذار است.

کلمات کلیدی

, آلودگی آب, خورندگی و رسوبگذاری, رسوبات کواترنر, نمودار گیبس, نهشته های نئوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069678,
author = {خسروانی شیری, زهره and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد},
title = {هیدروژئوشیمی و ارزیابی کیفی منابع آب موجود در رسوبات کواترنر جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) از نظر مصارف آشامیدن و صنعتی},
journal = {کواترنری ایران},
year = {2017},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-7108},
pages = {265--276},
numpages = {11},
keywords = {آلودگی آب، خورندگی و رسوبگذاری، رسوبات کواترنر، نمودار گیبس، نهشته های نئوژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیدروژئوشیمی و ارزیابی کیفی منابع آب موجود در رسوبات کواترنر جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) از نظر مصارف آشامیدن و صنعتی
%A خسروانی شیری, زهره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%J کواترنری ایران
%@ 2423-7108
%D 2017

[Download]