تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (85-119)

عنوان : ( فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , حسین اکبری , محمدرضا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دنبال گسترش فناوری‌های ارتباطی جدید، معماری متنوع‌تری از فرآیند انتقال معنا در جهان رسانه‌ها در حال شکل‌گیری است. یکی از این روش‌ها، انتقال مفاهیم متعدد در کالبد بازی‌های مجازی است. بازی‌های مجازی به عنوان یک متن، مفاهیم زیادی را به کاربر خود انتقال می‌دهند. یکی از مفاهیمی که در حوزه رسانه کار بر روی آن کمتر انجام شده است، فردگرایی است. این مفهوم که از لحاظ جامعه‌شناختی نیز دارای اهمیت زیادی است، با توجه به روش نشانه شناختی بارت، در 16 بازی تلفن‌همراه مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس رمزگان پنج‌گانه بارت، چهار رمزگان فرهنگی حوزه مفهوم فردگرایی به عنوان جمع بندی یافته‌ها ارائه شده است؛ فضای شهری، حرکت به تنهایی، تکیه بر توانایی‌های فردی، چالش انسان با انسان.

کلمات کلیدی

نشانه‌شناسی؛ بازی‌های تلفن‌همراه؛ فردگرایی؛ دلالت؛ رمزگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069688,
author = {مجدی, علی اکبر and اکبری, حسین and حیدری, محمدرضا},
title = {فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی},
journal = {تحقیقات فرهنگی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1847},
pages = {85--119},
numpages = {34},
keywords = {نشانه‌شناسی؛ بازی‌های تلفن‌همراه؛ فردگرایی؛ دلالت؛ رمزگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی
%A مجدی, علی اکبر
%A اکبری, حسین
%A حیدری, محمدرضا
%J تحقیقات فرهنگی ایران
%@ 2008-1847
%D 2018

[Download]