شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران , 2018-07-31

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله ریاضی )

نویسندگان: محبوبه ندایی , فرزاد رادمهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشکده مهندسی نسبت به طرح مسئله ریاضی است. نمونه این تحقیق شامل 135 دانشجوی ترم اول دانشکده مهندسی یکی دانشگاه های شرق کشور می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. دانشجویان ابتدا در آزمونی شامل 8 تکلیف طرح مسئله در ارتباط با انتگرال شرکت کردند. سپس پرسشنامه ای محقق یافته شامل 12 گویه طیف لیکرت و 2 سوال پاسخ باز برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله ریاضی را انجام دادند. روایی پرسشنامه توسط دو نفر از اساتید آموزش ریاضی سنجیده شد و پایایی این آزمون توسط آزمون کرونباخ و تحلیل عاملی برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی نگرش دانشجویان مهندسی نسبت به انجام تکالیف طرح مسئله ریاضی مثبت است. در واقع دانشجویان انجام تکالیف طرح مسئله را لذت بخش دانستند و بیان کردند که طرح مسئله ریاضی به آنها در افزایش یادگیری ریاضی کمک می کند. لذا توصیه می شود از طرح مسئله ریاضی در تدریس ریاضیات به دانشجویان مهندسی استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, طرح مسئله ریاضی, نگرش, دانشجویان دانشکده مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069691,
author = {ندایی, محبوبه and رادمهر, فرزاد},
title = {بررسی نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله ریاضی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران},
year = {2018},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {طرح مسئله ریاضی، نگرش، دانشجویان دانشکده مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله ریاضی
%A ندایی, محبوبه
%A رادمهر, فرزاد
%J شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
%D 2018

[Download]