اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (9), شماره (32), سال (2018-5) , صفحات (61-77)

عنوان : ( برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ )

نویسندگان: محمدرضا نادری , محمد بنایان اول , مرتضی گلدانی , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیوند دهند هی فتوسنتز و تعرق گیاه است، برآورد دقیق آن به منظور اتخاذ عملیات های مدیریتی که قادر (gs) از آنجا که هدایت روزن های به افزایش رشد گیاه از طریق مصرف کارآمدتر آب هستند، دارای اهمیت زیادی می باشد. در مطالعه ی حاضر، از مدل ساده ای که مبتنی بر اختلاف دمای میان برگ گیاه و یک سطح مرجع است، ب همنظور برآورد هدایت روزنه ای برگ های گیاه استفاده شد. این مدل به وسیله داد ههای مربوط به یک آزمایش مزرعه ای دو ساله، که طی سال های 1392 و 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد بر روی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی به اجرا در آمد، واسنجی و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد، کارآیی و دقت مدل در شبی هسازی هدایت روزن های برگ های کدو تحت شرایطی که بوته ها با کمبود نیتروژن مواجه نبودند، بسیار خوب بود. تحت شرایطی که بوته های کدو با کمبود نیتروژن و اعمال آن در مدل، کارآیی و دقت مدل تا حد خوب یا بسیار خوب بهبود (NNI) مواجه بودند نیز، از طریق معرفی شاخص تغذیه نیتروژن 1 تا / یافت. اختلاف نسبی بین میانگین مقادیر شبیه سازی شده و اندازه گیری شده ی هدایت روزنه ای برای تیمارهای بدون کمبود نیتروژن، 1 2 تا 5 درصد بود. بنابراین، مدل مورد استفاده در این مطالعه، به دلیل دقت نسبتاً بالا، ساده / 2/5 درصد و برای تیمارهای با کمبود نیتروژن، 8 بودن و نیاز داشتن به داد ههای ورودی اندک، گزین های مناسب جهت استفاده در مد لهای گیاهی مبتنی بر هدایت روزن های می باشد.

کلمات کلیدی

, بیلان انرژی, سطح مرجع, فتوسنتز, تعرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069700,
author = {نادری, محمدرضا and بنایان اول, محمد and گلدانی, مرتضی and علیزاده, امین},
title = {برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {32},
month = {May},
issn = {2008-5958},
pages = {61--77},
numpages = {16},
keywords = {بیلان انرژی، سطح مرجع، فتوسنتز، تعرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ
%A نادری, محمدرضا
%A بنایان اول, محمد
%A گلدانی, مرتضی
%A علیزاده, امین
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2018

[Download]