پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (215-226)

عنوان : ( بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی , محمدجواد هادی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از بررسی سیر دیدگاه ها در باره مجاز با یاری گرفتن از مفهوم تداعی معانی وقانون مجاورن سعی شده دیدگاه تازه ای درباره مجاز طرح شود

کلمات کلیدی

, مجاز, تداعی مجاورت ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069706,
author = {مرتضائی, سیدجواد and هادی زاده, محمدجواد},
title = {بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز},
journal = {پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2382-9575},
pages = {215--226},
numpages = {11},
keywords = {مجاز، تداعی مجاورت ...},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز
%A مرتضائی, سیدجواد
%A هادی زاده, محمدجواد
%J پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
%@ 2382-9575
%D 2019

[Download]