پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2018-05-15

عنوان : ( بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد )

نویسندگان: شهلا درتومی , محمدمهدی فراحی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق آن است که بررسی نماید تا چه میزان ادراک سیاست سازمانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در شهرداری بجنورد تأثیرگذار بوده است. چرا که، از جمله سازمان¬هایی که منابع انسانی نقش اساسی در ارائه خدمات به افراد خواهند داشت، شهرداری¬ها می¬باشند. علاوه بر آن به علت ماهیت حساس شهرداری¬ها، این سازمان¬ها در معرض آسیب ادراک منفی کارکنان از سیاست سازمانی می¬باشند. جهت دستیابی به این هدف به کمک روش پیمایشی- همبستگی، تعداد 121پرسشنا¬مه برگرفته از مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) برای سنجش عدالت سازمانی و نیز مقیاس¬های سنجش ادراک سیاست سازمانی فریز و کاکمر(1991)، فریز و کاکمر (1992)،زینر و همکاران(1996) و کاکمر و کارلسون (1997) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬ها نشان می¬دهد ادراک سیاست سازمانی ر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد تآثیر منفی دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان ادراک از سیاست¬های سازمانی بیشتر باشد، عدالت سازمانی کمتری ادراک می¬شود. عدالت تعاملی، عدالت رویه¬ای و عدالت توزیعی نیز به عنوان زیرمجموعه-های ادراک عدالت سازمانی با ادراک سیاست سازمانی رابطه منفی دارند و هر چه میزان بیشتری از سیاست¬ههای سازمانی ادراک شود، از ادراک عدالت سازمانی کاسته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, ادراک سیاست سازمانی, ادراک عدالت سازمانی, عدالت توزیعی, عدالت رویه¬ای, عدالت تعاملی, شهرداری بجنورد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069710,
author = {درتومی, شهلا and فراحی, محمدمهدی and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادراک سیاست سازمانی، ادراک عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه¬ای، عدالت تعاملی، شهرداری بجنورد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد
%A درتومی, شهلا
%A فراحی, محمدمهدی
%A خوارزمی, امید علی
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2018

[Download]