قبسات, دوره (23), شماره (87), سال (2018-6) , صفحات (221-242)

عنوان : ( بررسی جنبه معرفت شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدر المتالهین )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث خلاقیت نفس انسان در رشته ها و حوزه های مختلفی چون روان شناسی و تعلیم و تربیت - به ویژه از جنبة شیوه های پرورشی آن در انسان - مورد توجه واقع شده است. در فلسفه و عرفان اسلامی نیز این بحث در دو حوزة معرفت شناسی، کرامت و اعجاز مطرح می شود. ملاصدرا با توجه به اصول نفس شناسی و معرفت شناسی ویژة خود هم جنبة معرفت شناختی و هم خلاقیت را در حوزة اعیان خارجی بحث کرده است. وی در حوزة معرفت شناسیِ خلاقیت بر این باور است که هر چند خلاقیت نفس از جنبه های خداگونگی انسان است، اما خداوند ابداع و خلق از نیستی می کند؛ حال آنکه نفس انسان در همة مراحل ادراک حسی، خیالی و عقلی از مواد، وسایط و ابزار استفاده می کند و خلاقیت و ابداع نفس به معنا و کاربردی که برا ی خداوند لحاظ می شود، دربارة انسان صادق نیست. این پژوهش بر آن است که ا ین جنبة معرفت شناختی خلاقیت را در ادراکات حسی، خیالی و عقلی با استناد به عبارات خود ملاصدرا در مهمترین آثارش بررسی و تحلیل کند و در پایان برخی فایده ها ی مهم آن را - نظیر اثبات مقدمات معاد جسمانی و تحقق سعادت و کمال حقیقی انسان - با وصول به مرتبة عقل، به اجمال بیان کند.

کلمات کلیدی

, خلاقیت, ادراک, ادراک حسی, ادراک خیالی, ادراک کلیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069723,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی جنبه معرفت شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدر المتالهین},
journal = {قبسات},
year = {2018},
volume = {23},
number = {87},
month = {June},
issn = {1029-4538},
pages = {221--242},
numpages = {21},
keywords = {خلاقیت، ادراک، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک کلیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جنبه معرفت شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدر المتالهین
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2018

[Download]