حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (221-229)

عنوان : ( شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران )

نویسندگان: اکرم نجمی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شته های جنس Pemphigus Harting (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinae) از مهمترین شته های گالزای درختان صنوبر بشمار می روند. علیرغم اهمیت اقتصادی خسارت شته های گالزا روی درختان صنوبر تاکنون مطالعه اختصاصی برای معرفی آنها انجام نشده است. در بررسی هایی که در بهار 1396 بر روی درختان صنوبر در خراسان رضوی صوررت گرفت، تعداد 9 گرنه شته گالزا از روی درختان صنوبر به شرح زیر جمع آوری و شناسایی شدند: Pemphigus borealis Tullgren, 1909*; P. bursarius Linnaeus, 1758*; P. immunis Buckton, 1896; P. passeki Börner, 1952**; P. populi Courchet, 1879*; P. populinigrae Schrank, 1801**; P. protospirae Lichtenstein, 1885*; P. spyrothecae Passerini, 1856*; P. vesicarius Passerini, 1861. در بین گونه های شته جمع آوری شد ، گونه هایی که با یک ستار ه و دو ستاره مشخص شد اند بترتیب برای اولین بار از خراسان رضوی و ایران گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, ایران , بندپایان , درختا ن صنوبر, خراسان رضوی, شته گالزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069736,
author = {نجمی, اکرم and صادقی نامقی, حسین and فکرت, لیدا},
title = {شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {32},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {221--229},
numpages = {8},
keywords = {ایران ، بندپایان ، درختا ن صنوبر، خراسان رضوی، شته گالزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران
%A نجمی, اکرم
%A صادقی نامقی, حسین
%A فکرت, لیدا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]