جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (4), شماره (7), سال (2018-3) , صفحات (43-61)

عنوان : ( تحلیل انطباق‌ پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری )

نویسندگان: احمد زارعی , محمود سالاری , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت انطباق توزیع مکانی کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی در مشهد با دو معیار مرکزیت و سازگاری است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 17باب کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در مشهد است. پس از تشکیل پایگاه داده‌ای در محیط ساج لایه های اطلاعاتی زیر مجموعه های معیار مرکزیت و سازگاری جداگانه تهیه و پس از تلفیق نقشه های به دست آمده از معیارها در محیط ساج ، وضعیت موجود کتابخانه ها بررسی شده است. با بررسی میزان انطباق موقعیت مکانی کتابخانه‌های آستان قدس مشخص شد این کتابخانه ها اگر چه از نظر مطابقت با عامل سازگاری(کاملاسازگار42%) وضعیت نسبتا خوبی دارند اما از نظر مطابقت با معیار مرکزیت (کاملا مناسب24%) وضعیت نسبتا نامطلوبی دارند. با توجه به یافته ها پیشنهاد شد تاسیس کتابخانه های جدید بر اساس نظر کارشناسی سازمان کتابخانه ها مکان یابی، مصوب واجرایی شود.

کلمات کلیدی

, کتابخانه‌های‌آستان‌قدس‌رضوی, مکان‌یابی‌کتابخانه ها, سیستم اطلاعات جغرافیایی «ساج», مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069743,
author = {احمد زارعی and محمود سالاری and عنابستانی, علی اکبر},
title = {تحلیل انطباق‌ پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2018},
volume = {4},
number = {7},
month = {March},
issn = {2538-3531},
pages = {43--61},
numpages = {18},
keywords = {کتابخانه‌های‌آستان‌قدس‌رضوی، مکان‌یابی‌کتابخانه ها، سیستم اطلاعات جغرافیایی «ساج»، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انطباق‌ پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری
%A احمد زارعی
%A محمود سالاری
%A عنابستانی, علی اکبر
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2018

[Download]