مطالعات شهری, دوره (7), شماره (26), سال (2018-5) , صفحات (17-30)

عنوان : ( برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , نعمت شاکرمی , علی محمد منصورزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی، نقش مهمی در توسع ه اقتصاد جوامع انسانی ایفا م یکند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخ صهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. در واقع در عصر حاضر، با توجه به مقوله جهان ی شدن ا کثر کشورها و شهرها سعی دارند با برنام هریز یهای مناسب در محیط رقابتی به وجود آمده جایگاه رقابتی خود و متعاقب آن کیفیت زندگی اجتماعات خود را بهبود بخشند. در تحقیق حاضر اهداف زیر دنبال م یشود: 1- تعیین جایگاه گردشگری استان کردستان با رقبای منطق های، 2- شناسایی مه مترین منابع و قابلی تهای گردشگری کردستان که دارای ویژگی ) VIRO () نادر بودن، تکرار نشدنی، تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزین( هستند و 3- شناسایی مه مترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری کردستان. یکی از رو شهای برنام هریزی در زمینۀ گردشگری برنام هریزی راهبردی و استراتژیک با تکنیک Meta-SWOT است. تکنیک Meta-SWOT براساس رهیافت داخل به خارج و به نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع است. داد هها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخان های و سپس ب هصورت میدانی و نظرخواهی از 25 نفر از کارشناسان متخصص در امر گردشگری که به روش هدفمند انتخاب شد هاند، تهیه شده است. نتایج ب هدس تآمده نشان م یدهد که مه مترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری کردستان عبارتنداز مدیریت کلان کشور، سیاس تهای خارجی دولت و تحری مهای بی نالمللی. عدم تخصیص بودجه به امر گردشگری و عدم توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر گردشگری کردستان است. مه مترین رقبای منطق های گردشگری کردستان در افق سند چش مانداز 1404 استا نهای کرمانشاه و همدان هستند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: گردشگری, برنام هریزی راهبردی, Meta-SWOT , کردستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069756,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and نعمت شاکرمی and علی محمد منصورزاده},
title = {برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT},
journal = {مطالعات شهری},
year = {2018},
volume = {7},
number = {26},
month = {May},
issn = {2322-2875},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {واژگان کلیدی: گردشگری، برنام هریزی راهبردی، Meta-SWOT ، کردستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A نعمت شاکرمی
%A علی محمد منصورزاده
%J مطالعات شهری
%@ 2322-2875
%D 2018

[Download]