جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (5), سال (2017-3) , صفحات (69-89)

عنوان : ( بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده )

نویسندگان: محمدرضا حایری زاده حریمی , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد خانواده، به‌مثابۀ بنیادی‌ترین واحد اجتماع، نقش بی‌بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره‌اندیشی دربارة نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم‌ مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفة وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی‌تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به‌ویژه در جرائم‌ خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزة جرائم‌ خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به‌کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون‌گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس‌زدایی از جرائم‌ خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد.

کلمات کلیدی

, مجازات حبس, جرائم‌ خانوادگی, ‌ فلسفة کیفر, اهداف مجازات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069774,
author = {حایری زاده حریمی, محمدرضا and جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and ناصری مقدم, حسین},
title = {بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {5},
month = {March},
issn = {2476-7565},
pages = {69--89},
numpages = {20},
keywords = {مجازات حبس، جرائم‌ خانوادگی،‌ فلسفة کیفر، اهداف مجازات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده
%A حایری زاده حریمی, محمدرضا
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A ناصری مقدم, حسین
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2017

[Download]