پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (31), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (46-75)

عنوان : ( مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت )

نویسندگان: رحیم یوسفی مقدم امامقلی , سرور خرم دل , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ارقام گندم در سال زراعی 95-1394 در ایستگاه تحقیقات دیم استان خراسان شمالی بصورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش سه تاریخ کاشت پاییزه (10 مهرماه، 10 آبان ماه و 10 آذر ماه) به عنوان عامل کرت¬های اصلی و هفت رقم گندم سرداری (رقم قدیم)، سبلان (رقم قدیم )، اوحدی (رقم جدید)، هما (رقم جدید)، کریم (رقم جدید)، آذر2 (رقم قدیم) پراو (رقم جدید) عنوان عامل کرت¬های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر ساده تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی و اثر ساده رقم بر ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و بیولوژیکی معنی¬دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به طور معنی¬داری تحت تأثیر قرار داد. بیشترین و کمترین تعداد دانه در متر مربع به ترتیب برای رقم اوحدی در تاریخ کاشت دوم و کریم در تاریخ کاشت اول با 4149 و 1309 دانه در متر مربع مشاهده شد. بالاترین عملکرد بیولوژیکی برای رقم اوحدی با 3465 کیلوگرم در هکتار ثبت شد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تاریخ کاشت دوم برای رقم اوحدی (1639 کیلوگرم در هکتار) و تاریخ کاشت اول برای رقم کریم (8/297 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. به طور کلی، تاریخ کاشت دوم به عنوان بهترین تاریخ معرفی می¬گردد، زیرا به دلیل مزایای کشت به موقع که شامل طولانی¬تر بودن فصل رشد، درجه حرارت مطلوب¬تر و محتوی رطوبتی بیشتر خاک، استقرار گیاه بخوبی انجام می¬گیرد.

کلمات کلیدی

, تعداد روز تا گلدهی, دوره رشد, عملکرد بیولوژیکی, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069791,
author = {یوسفی مقدم امامقلی, رحیم and خرم دل, سرور and بنایان اول, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2018},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5423},
pages = {46--75},
numpages = {29},
keywords = {تعداد روز تا گلدهی، دوره رشد، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت
%A یوسفی مقدم امامقلی, رحیم
%A خرم دل, سرور
%A بنایان اول, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2018

[Download]