زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (1), شماره (25), سال (2017-11) , صفحات (76-82)

عنوان : ( مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012 )

نویسندگان: احد نوری مخوری , بهنام رحیمی , علی جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از 26 سازوکار کانونی زلزلههای گردآوری شده، الگوی توزیع فضایی محورهای فشارش، میانه و کشش، به صورت آماری در اطراف سیستم گسلی قوشاداغ مطالعه گردیده است. جهت گیری متوسط هریک از محورهای فشارش، میانه و کشش به ترتیب 318 / 08 ، 082 / 74 و 221 / 12 میباشد. توزیع فضایی این محورها به ترتیب توزیع خوشهای، خطی )کمربندی( و خطی)کمربندی( است. تغییر در جهت گیری محورهای فشارش و کشش بسیار اندک است به طوری که محورهای فشارش و کشش به ترتیب دارای جهتگیری NW SE و NE SW هستند. گستره تغییرات ماهیت سازوکارهای کانونی به صورت فشارشی، فشارشی امتدادلغزی و امتدادلغزی است. تغییرات ماهیت سازوکار کانونی زلزلهها و همچنین تغییرات موقعیت فضایی هریک از محورهای فشارش، میانه و کشش نشانگر مشارکت هردو رژیم فشارشی و امتدادلغزی در این منطقه است که میتواند نشانه رژیم دگرشکلی ترافشارش در این منطقه باشد. این مجموعه دادهها نشاندهنده جهت گیری بیشینه تنش فشارشی افقی (SHmax) در راستای NW SE برای این منطقه است. این تحقیق نشان میدهد، مطالعه ماهیت سازوکار کانونی زلزلهها و الگوی توزیع فضایی محورهای فشارش، میانه و کشش، در فهم الگوی دگرشکلی یک منطقه با اهمیت است.

کلمات کلیدی

, بیشینه تنش فشارشی افقی, زلزله اهر ورزقان, سازوکار کانونی زلزله, سیستم گسلی قوشاداغ و الگوی توزیع فضایی محوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069797,
author = {نوری مخوری, احد and رحیمی, بهنام and علی جعفری},
title = {مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2017},
volume = {1},
number = {25},
month = {November},
issn = {2251-7057},
pages = {76--82},
numpages = {6},
keywords = {بیشینه تنش فشارشی افقی، زلزله اهر ورزقان، سازوکار کانونی زلزله، سیستم گسلی قوشاداغ و الگوی توزیع فضایی محوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012
%A نوری مخوری, احد
%A رحیمی, بهنام
%A علی جعفری
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2017

[Download]