پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (207-220)

عنوان : ( فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل نتایج پژوهش های صورت گرفته در کشور و پاسخ به این سوال کلّی که آیا کاربرد این مواد به طور کلی موفقیت آمیز بوده یا خیر، و اگر موفق بوده چه مقدار از آن قابل توصیه است، صورت گرفت. برای انجام این پژوهش، مقاله های منتشرشده با موضوع تأثیر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی (شامل غلات، حبوبات، گیاهان دارویی و مرتعی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه فراتحلیل نشان داد که میانگین مصرف سوپرجاذب برای غلات، گیاهان دارویی، حبوبات و گیاهان مرتعی به ترتیب، 83، 322، 1031 و 210 کیلوگرم در هکتار بود و با مصرف این مقدار سوپرجاذب، میانگین عملکرد دانه در غلات، گیاهان دارویی و حبوبات در مقایسه با تیمار شاهد، به ترتیب 2/13، 2/11 و 5/27 درصد (معادل 1059، 345 و 452 کیلوگرم در هکتار) افزایش یافت. به‌طورکلی، نتایج نشان داد که تأثیر سوپرجاذب بر عملکرد دانه و ماده خشک معنی‌دار و بر شاخص برداشت ناچیز است. اندازه اثر کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد ماده خشک در تمام سطوح بیشتر از اندازه اثر آن بر عملکرد دانه بود. بیشترین اندازه اثر بر عملکرد دانه، مربوط به مصرف 100 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار بود و مقادیر بیشتر از 200 کیلوگرم در هکتار، بر خلاف عملکرد ماده خشک، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد دانه نداشت. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که کاربرد 100 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار از نظر میزان تأثیر بر افزایش عملکرد دانه و ماده خشک و جنبه اقتصادی، مناسب ترین مقدار باشد.

کلمات کلیدی

, حبوبات, غلات, گیاهان دارویی, متاآنالیز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069805,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {207--220},
numpages = {13},
keywords = {حبوبات، غلات، گیاهان دارویی، متاآنالیز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2019

[Download]