ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, دوره (12), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (92-106)

عنوان : ( ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه¬سازی شده با مدل L-MEB )

نویسندگان: مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , پرویز ایران نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مأموریت اسموس (SMOS)، نخستین مأموریت ماهواره¬ای آژانس¬ فضایی اروپا (ایسا) برای پایش جهانی رطوبت خاک، در سال 2009 آغاز شد. این ماهواره حامل اولین تابش¬سنج مایکروویو نوار-L است که دماهای درخشندگی چندزاویه¬ای با پوشش جهانی را در سطح زمین برآورد می‌¬کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی داده¬های دمای درخشندگی قطبش افقی (TBh) و قطبش قائم (TBv) محصولات قطبیده کامل چندزاویه‌ای ماهواره اسموس (MIR_SCLF1C) است. در این تحقیق داده¬های اسموس از طریق مقایسه با داده¬های شبیه¬سازی شده در پنج ایستگاه¬ هواشناسی در غرب و جنوب غرب کشور طی سال¬های 2012 و 2013 ارزیابی شده است. شبیه¬سازی دماهای درخشندگی TBh و TBv با استفاده از مدل گسیل مایکروویو نوار L-از زیست¬کره (مدل L-MEB) در ایستگاه¬های مطالعاتی صورت گرفت که نتیجه آن دستیابی به پنج سری داده مرجع دمای درخشندگی برای ارزیابی مشاهدات اسموس بود. نتایج ارزیابی دماهای درخشندگی اسموس نشان داد که داده¬های اسموس در ایستگاه¬های اهواز، سرارود و سرابله دارای مقداری کم¬برآوردی و در ایستگاه¬های داراب و اکباتان مقداری بیش¬برآوردی هستند. تحلیل مقادیر RMSD مشخص کرد که داده¬های TBh اسموس در ایستگاه-های اهواز، سرابله و داده¬های TBv اسموس در ایستگاه¬های اهواز، داراب و سرابله بیشترین دقت را دارند. همچنین کمترین مقادیر cRMSD داده¬های دمای درخشندگی TBh و TBv اسموس مربوط به ایستگاه‌های اهواز و داراب است. تحلیل ضرایب همبستگی بین مشاهدات اسموس و داده¬های شبیه‌سازی شده بیانگر همبستگی خوب (9/0-8/0 RTBh = و 93/0-81/0RTBv = ) بین داده¬ها در همه ایستگاه¬های مطالعاتی بود. در مجموع یافته¬های حاصل از این پژوهش اطلاعات با ارزشی در خصوص خطاها و عدم قطعیت¬های محصولات دمای درخشندگی اسموس در محدوده مطالعاتی ارائه داده که به‌عنوان یک تحقیق مرجع برای استفاده از محصولات رطوبت خاک اسموس در مطالعات هواشناسی و آب¬شناسی کاربرد دارند.

کلمات کلیدی

, ماهواره اسموس, مایکروویو غیرفعال, دمای درخشندگی, نوار-L, مدل L-MEB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069811,
author = {جامعی, مژده and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and پرویز ایران نژاد},
title = {ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه¬سازی شده با مدل L-MEB},
journal = {ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-0336},
pages = {92--106},
numpages = {14},
keywords = {ماهواره اسموس، مایکروویو غیرفعال، دمای درخشندگی، نوار-L، مدل L-MEB},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه¬سازی شده با مدل L-MEB
%A جامعی, مژده
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A پرویز ایران نژاد
%J ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics
%@ 2008-0336
%D 2018

[Download]