چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر )

نویسندگان: حبیب الله آسوده , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فقر که تصویری از توسعه نیافتگی است، موانع و مشکلات عدیده ای برای جوامع مختلف در ابعاد گوناگون به وجود آورده است. بدین جهت موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای دنیا دارای اهمیت بوده و برنامههای مختلفی برای مبارزه و پیشگیری از آن را اجرا کرده و یا در دستور کار دارند .نظریههای که در خصوص فقر ارائه شده است را میتوان در دو دسته کلی تقسیمبندی کرد: نظریههایی که افراد فقیر را مسئول فقر و ناداری خویش میدانند، و نظریههایی که معتقدند نیروهای ساختاری جامعه فقر را تولید و بازتولی د میکنند. در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .پایایی مؤلفههای پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تائید شد .یافتهها : آزمون تی مستقل تفاوت معنیداری از نظر ویژگیهای خانوادگی (الگو بودن والدین، ارزشها و نگرشهای حاکم بر خانواده، جامعهپذیری فرزندان، فرهنگ کار در خانواده، حسن تدبیر والدین )و فردی (خودشناسی قابلیتی، اجتماعی بودن، سواد اق تصادی و کارآفرینی، حسن تدبیر فردی) این تحقیق با هدف برررسی علل فقر فردی انجام شده است

کلمات کلیدی

, فقر, سبک زندگی مدبرانه, خودشناسی قابلیتی, سواد اقتصادی, سواد کارآفرینی, حسن تدبیر فردی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069813,
author = {حبیب الله آسوده and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {فقر، سبک زندگی مدبرانه، خودشناسی قابلیتی، سواد اقتصادی، سواد کارآفرینی، حسن تدبیر فردی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر
%A حبیب الله آسوده
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]