کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (7), شماره (13), سال (2018-9) , صفحات (28-34)

عنوان : ( اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور )

نویسندگان: حامد مرتضی زاده جاغرق , علی اکبر ناجی میدانی , مسعود همایونی فر , مصطفی رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ز بارزترین مشخصات بازار برق در کشور ما شیوه پرداخت به ازای پیشنهاد به برندگان بازار می‌باشد. این در حالی است که در اکثر کشورها از شیوه پرداخت یکنواخت جهت تسویه بازار استفاده می‌شود. در این مقاله به مقایسه تأثیر این دو شیوه بر بهره‌وری و کارایی صنعت برق در بخش تولید پرداخته می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر، مدل در سه ساعت کم باری، بارعادی، پیک و سالانه طراحی می‌گردد. بدین منظور با کمک روش Q-Learning که زیر مجموعه مدل‌های عامل محور است مدل بازار برق ایران با تمام ویژگی‌های آن و محدود به نیروگاه‌های برق خراسان با دو شیوه مختلف شبیه سازی شده و بهره وری در دو سناریو باهم مقایسه می‌گردد. نتایج بیانگرآن است که روش پرداخت یکنواخت منجر به استفاده از نیروگاه‌های با کارایی بالاتر جهت تامین برق می‌گردد. بنابراین در این روش قیمت تمام شده برق کمتر از روش پرداخت به ازای پیشنهاد خواهد بود.

کلمات کلیدی

, بازار برق, روش پرداخت, کارایی, مدل‌های عامل محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069819,
author = {مرتضی زاده جاغرق, حامد and ناجی میدانی, علی اکبر and همایونی فر, مسعود and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2322-2344},
pages = {28--34},
numpages = {6},
keywords = {بازار برق، روش پرداخت، کارایی، مدل‌های عامل محور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور
%A مرتضی زاده جاغرق, حامد
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A همایونی فر, مسعود
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ 2322-2344
%D 2018

[Download]