علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (93-108)

عنوان : ( بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری )

نویسندگان: بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری، در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت، به صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آب آبیاری در سه سطح ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به‌عنوان عامل کرت‌های افقی و منبع تغذیه‌ا‌ی گیاه در ۵ سطح (کود زیستی مایکوریزا، ورمی‌کمپوست، کود گاوی، کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و تیمار شاهد) به‌عنوان عامل کرت‌های عمودی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که درجه روز رشد سطوح مختلف آبیاری و منابع مختلف تغذیه‌ای، بسیار مشابه بود، این‌طور به‌نظر می‌رسد آغاز گل‌دهی گیاه چای ترش بیشتر تحت تأثیر فتوپریودیسم بوده و میزان آب قابل دسترس گیاه و تغذیه‌ی آن تأثیر بسیار اندکی داشته است. همچنین اثر سطوح مختلف آب آبیاری و منابع مختلف تغذیه‌ای بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک معنی‌دار بود. بیشترین شاخص دوام سطح برگ در سطح آبیاری ۱۰۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه و منبع تغذیه‌ای کود گاوی و ورمی‌کمپوست مشاهده شد. بیشترین عملکرد کاسبرگ خشک (۱۲۱۷ کیلوگرم در هکتار) در سطح ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و منبع تغذیه‌ای کود گاوی و کمترین آن در تیمار شاهد در سطح ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه (۴۹۳ کیلوگرم در هکتار) به‌دست آمد. با توجه به شرایط خاکی و اقلیم منطقه مورد مطالعه، استفاده از تیمارهای کود گاوی یا ورمی‌کمپوست در کنار میزان آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه به‌منظور رشد گیاه چای ترش مناسب به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

تنش خشکی; درجه روز رشد; صفات مهم زراعی; مایکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069829,
author = {پارسامطلق, بهاره and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی},
title = {بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {تنش خشکی; درجه روز رشد; صفات مهم زراعی; مایکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری
%A پارسامطلق, بهاره
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]