تحقیقات منابع آب ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (194-197)

عنوان : ( بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایران )

نویسندگان: مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهرا صمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به پایش خشکسالی بر اساس سه شاخص خشکسالی SPI، RDI، SPEI در ایستگاه های بابلسر، بندرعباس، سبزوار، شهرکرد، شیراز و زاهدان در نواحی مختلف آب و هوایی ایران پرداخته شده است. میزان همبستگی شاخص های مذکور در مقیاس 12 ماهه با میانگین متحرک 12 ماهه بارش، ETo و چهار پارامتر هواشناسی دمای کمینه، دمای بیشینه، سرعت باد و رطوبت نسبی محاسبه گردید. بر اساس نتایج، بالاترین مقادیر همبستگی بارش با شاخص SPI و همچنین همبستگی معناداری بین ETo با شاخص SPEI در ایستگاه های مختلف مشاهده گردید. همبستگی ETo با شاخص SPEI در مناطق کم باران و خشک مقادیر بسیار بالایی را نشان می دهد و با کاهش نسبت بارش به ETo، مقدار همبستگی شاخص SPEI با ETo افزایش می یابد. همبستگی پارامترهای هواشناسی مذکور با شاخص های مورد بررسی، در تمامی موارد کمتر از همبستگی ETo با شاخص های خشکسالی می باشد. همچنین میزان این همبستگی، مستقیما تحت تاثیر مقدار همبستگی پارامتر مورد بررسی با ETo قرار دارد. با توجه به همبستگی بسیار زیاد ETo با وضعیت خشکسالی در اکثر مناطق مورد بررسی و با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود در مناطق خشک و نیمه خشک از شاخص SPEI (در مقایسه با شاخص های SPI وRDI ) جهت پایش خشکسالی استفاده شود. ضمن آنکه استفاده از شاخص SPI در این مناطق به هیچ عنوان توصیه نمی شود. در عین حال، در مناطق با نسبت بارش به ETo نزدیک به یک، استفاده از شاخص های مبتنی بر بارش مانند SPI می تواند به خوبی نشانگر وضعیت خشکسالی منطقه باشد

کلمات کلیدی

, خشکسالی, همبستگی, شاخص شناسایی خشکسالی, شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069841,
author = {یوسفی, مسعود and انصاری, حسین and مساعدی, ابوالفضل and سیده زهرا صمدی},
title = {بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایران},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-2347},
pages = {194--197},
numpages = {3},
keywords = {خشکسالی، همبستگی، شاخص شناسایی خشکسالی، شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایران
%A یوسفی, مسعود
%A انصاری, حسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سیده زهرا صمدی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2017

[Download]