پژوهش آب در کشاورزی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (107-120)

عنوان : ( بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی )

نویسندگان: علیرضا وحیدی , امین علیزاده , امین باقی زاده , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی، شیمیایی و تنش کم­آبی بر عملکرد زیستی ، میزان لاوسون و درصد همزیستی با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی حنا[1]، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از سطوح کودی، ( بدون کود ()، اسید هیومیک()، تلقیح میکوریزایی× ورمی­کمپوست()، ورمی کمپوست () و کود شیمیایی NPK ()) و سطوح تنش آبی (100 درصد نیاز آبی ()، 80 درصد نیاز آبی ()و 60 درصد نیاز آبی()) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1394-1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بم به اجرا در آمد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین مقادیر برای صفات وزن خشک برگ، تعداد برگ ، ارتفاع گیاه ، تعداد گره ، میزان لاوسون و عملکرد در تیمار با آبیاری کامل و تلقیح میکوریزایی× ورمی کمپوست () حاصل شد. با ایجاد تنش، بیشترین مقادیر برای صفات وزن خشک برگ (153/0گرم)، تعداد برگ (171 عدد) وارتفاع گیاه( 33/120سانتی متر ) در تیمار () ، و برای صفت تعداد گره (63 گره)در تیمار ()، وبرای صفات عملکرد (21/5 گرم در بوته)، میزان لاوسون کل (6/69میلیگرم در گرم) ودرصد همزیستی ریشه(2/82 درصد) در تیمار () به دست آمد. در مجموع نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کود­های بیولوژیک دارای نقش قابل توجهی در بهبود وافزایش صفات عملکردی گیاه دارویی حنا خصوصا در شرایط تنش کم آبی بوده و می­توانند به عنوان جایگزین های مناسب برای کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

اسید هیومیک؛ درصد همزیستی؛ عملکرد بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069842,
author = {وحیدی, علیرضا and علیزاده, امین and امین باقی زاده and انصاری, حسین},
title = {بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7140},
pages = {107--120},
numpages = {13},
keywords = {اسید هیومیک؛ درصد همزیستی؛ عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی
%A وحیدی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A امین باقی زاده
%A انصاری, حسین
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2018

[Download]