هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مهدیه نیکبخت زاده , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم مواد¬ مغذی جیره و طول دوره پایانی بر وزن نسبی و ترکیب شیمیایی گوشت سینه و غلظت متابولیت¬های سرم خون جوجه¬های گوشتی، این آزمایش با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه خروس سویه کاب 500 به صورت فاکتوریل 5×2 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی 10 تیمار با 6 تکرار و 5 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. پرندگان در دوره سنی 22-1 روزگی تحت شرایط یکسان تغذیه¬ای و مدیریتی پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل تنظیم جیره پایانی با تراکم مواد مغذی معادل 92.5، 95، 97.5، 100 و 102.5 درصد مقدار توصیه راهنمای سویه کاب 500 و طول دوره پایانی 38-23 و یا 46-23 روزگی بود. در سنین 38 و یا 46 روزگی از هر تکرار یک قطعه (به ازای هر تیمار 6 قطعه) پرنده با وزن معادل میانگین وزنی پرندگان آن تکرار انتخاب و پس از خون گیری کشتار شد. افزایش تراکم مواد¬مغذی جیره پایانی باعث افزایش خطی و معنی¬دار وزن نسبی گوشت سینه شد. پرندگان تغذیه شده با جیره دارای تراکم مواد مغذی در سطح توصیه سویه بالاترین وزن نسبی گوشت سینه را داشتند. با افزایش طول دوره پرورش از 38 به 46 روزگی؛ وزن نسبی و میزان پروتئین خام گوشت سینه به¬طور معنی¬دار افزایش و رطوبت آن به طور معنی دار کاهش یافت. اثر تراکم مواد مغذی جیره، طول دوره پایانی و اثر متقابل بین آنها بر میزان چربی خام و خاکستر گوشت سینه و غلظت متابولیتهای سرم خون معنی¬دار نبود. اثر متقابل بین تراکم مواد مغذی جیره پایانی با طول دوره پایانی بر تمامی شاخص-های مورد مطالعه معنی¬دار نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش تراکم مواد مغذی جیره پایانی باعث افت وزن نسبی گوشت سینه جوجه¬های گوشتی می¬شود. جوجه خروس¬های گوشتی سویه کاب 500 توانایی حفظ کمیت و کیفیت گوشت سینه با افزایش طول دوره پرورش تا سن 46 روزگی را دارند.

کلمات کلیدی

, تراکم موادمغذی, ترکیب گوشت سینه, جوجه های گوشتی, طول دوره پایانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069864,
author = {نیکبخت زاده, مهدیه and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {تراکم موادمغذی، ترکیب گوشت سینه، جوجه های گوشتی، طول دوره پایانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی
%A نیکبخت زاده, مهدیه
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]