مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (11), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (77-105)

عنوان : ( بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سید مصطفی حسینی , محمد قنبری , محمد حسین قیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه مهاجرت با برهم زدن تعادل های جمعیتی، باعث شده است تا برخی از نقاط کشور خالی از سکنه شده و در مقابل، برخی دیگر از نقاط کشور دچار فشارهای جمعیتی شوند که پیامد این امر، فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی و افزایش هزینه ها در ارائه خدمات در نقاط پرتراکم شده است. از این رو، به منظور جلوگیری از فشار بر منابع در نقاطی خاص از کشور، شناخت الگوهای حاکم بر مهاجرت و علل شکل گیری مهاجرت می تواند نقش بسزایی در توسعه یکسان تمام مناطق کشور و جلوگیری از مهاجرت داشته باشد. در این پژوهش ضمن بررسی علل مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور، به بررسی الگوی حاکم بر حرکت های مهاجرتی در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و بهره گیری از نرم افزارهای آماری، داده های جمع آوری شده از سرشماری 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 68/45% از مهاجران وارد شده به شهرستان مشهد و 5/41% از مهاجران وارد شده به شهرستان سبزوار را، مهاجران سایر استان های کشور در بر می گیرد. به عبارتی دیگر، این دو شهرستان نسبت به دیگر شهرستان های استان خراسان رضوی، بیشترین میزان مهاجرپذیری را از سایر استان های کشور داشته اند. هم چنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بخش اعظم حرکت های مهاجرانی استان خراسان رضوی در درون شهرستان های استان خراسان رضوی بوده است و از سایر استان های کشور به جز استان تهران، مهاجرین اندکی به درون استان وارد می شود.

کلمات کلیدی

مهاجرت؛ الگوی مهاجرت؛ خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069877,
author = {زرقانی, سیدهادی and سید مصطفی حسینی and قنبری, محمد and محمد حسین قیاسی},
title = {بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2676-6116},
pages = {77--105},
numpages = {28},
keywords = {مهاجرت؛ الگوی مهاجرت؛ خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سید مصطفی حسینی
%A قنبری, محمد
%A محمد حسین قیاسی
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 2676-6116
%D 2017

[Download]