بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27

عنوان : ( انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن )

نویسندگان: نرگس صادقی , مجتبی ممرآبادی , فرهاد شکوهی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه نخود با نام علمی Cicer aritinum L. جزء مهمترین حبوبات غذایی کشت شده در بسیاری از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نخود در جهان می باشد و سومین لگوم مهم جهان بعد از لوبیا و نخود فرنگی است که در سطح وسیع کشت می شود. متاسفانه عملکرد این محصول نسبت به سطح زیر کشت آن پایین است. مهمترین بیماری که باعث کاهش عملکرد این محصول می شود، بیماری برق زدگی است که به آن بلایت آسکوکیتایی نخود نیز گفته می شود که توسط قارچ Ascochyta rabiei با تلومورف Mycosphaerella rabiei ایجاد می شود. مهمترین راه کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم و PR پروتئین ها می باشد. پروتئین PR-10 در رشد و سازگاری گیاه با محیط زیست نقش داشته و ژن PR-10 در نخود قابل ردیابی است به طوری که توالی پروموتری این ژن مشابه دیگر PR پروتئین ها می تواند به سرعت در پاسخ به بیمارگر فعال گردد. جداسازی و آنالیز توالی پروموتر ژن های مرتبط با بیماری زایی می تواند در بیان هدفمند ژن های مقاومت بسیار کاربردی باشد. در این تحقیق به منظور آماده سازی سویه های اگروباکتریوم جهت آنالیز توالی پروموتر ژن PR-10 نخود، سازه بیانی حامل این پروموتر به نام pCaPR10 که در مطالعات اولیه آماده شده بود به همراه دو ناقل pCAMBIA3301 و pBI121 به عنوان شاهد به سویه LBA4404 با روش شوک حرارتی منتقل گردید. تایید کلنی های ترانسفورم شده با استفاده از روش کلنی PCR و به وسیله آغازگرهای PSh3-F/R و PKa-F/4R انجام شد. در الگوی الکتروفورزی محصولات واکنش، باندهای 1212، 1021 و 600 با اندازه های در حدود 1000 و 500 جفت باز مشاهده شدند که با اندازه قطعات مورد انتظار کاملا انطباق داشتند. سویه های تایید شده از نظر بررسی الگوی بیان پروکاریوتی ژن گزارشگر تحت کنترل پروموتر در کلنی های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج تنها بیان ژن گزارشگر GUS را در کلنی حامل ناقل pBI121 نشان داد و در کلنی های حاوی ناقل pCAMBIA3301 و سازه بیانی pCaPR10 هیچگونه بیانی مشاهده نشد. این نتایج تایید کننده عدم بیان پروکاریوتی ژن گزارشگر GUS واجد اینترون می باشد.

کلمات کلیدی

, Ascochyta rabiei, پروتئین PR-10, بیماری برق زدگی, گیاه نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069879,
author = {صادقی, نرگس and ممرآبادی, مجتبی and شکوهی فر, فرهاد},
title = {انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2018},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {Ascochyta rabiei، پروتئین PR-10، بیماری برق زدگی، گیاه نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن
%A صادقی, نرگس
%A ممرآبادی, مجتبی
%A شکوهی فر, فرهاد
%J بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2018

[Download]